BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Met­ro Gro­up kı­sa film ya­rış­ma­sı

Met­ro Gro­up kı­sa film ya­rış­ma­sı

Met­ro Gro­up ve Tür­ki­ye Si­ne­ma ve Au­di­ovi­sü­el Kül­tür Vak­fı (TÜR­SAK) iş bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen “Met­ro Gro­up 6. Kı­sa Film Ya­rış­ma­sı”nda de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri tö­ren­le ve­ril­di.Met­ro Gro­up ve Tür­ki­ye Si­ne­ma ve Au­di­ovi­sü­el Kül­tür Vak­fı (TÜR­SAK) iş bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen “Met­ro Gro­up 6. Kı­sa Film Ya­rış­ma­sı”nda de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri tö­ren­le ve­ril­di. Al­man­ya’nın İs­tan­bul Baş­kon­so­los­lu­ğu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de, “ID” fil­miy­le bi­rin­ci olan Ka­dir Has Üni­ver­si­te­sin­den Sim­ge Gök­bay­rak, “Oyun” fil­miy­le ikin­ci olan Ka­dir Has Üni­ver­si­te­sin­den Se­hat Fur­tu­na ve ‘’Tek No­ta­lık Adam’’ fil­miy­le üçün­cü olan İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­sin­den Dağ­han Ce­la­yir ödül­le­ri­ni al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT