BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > He­pi­miz ay­nı ge­mi­de­yiz 2009’u ha­sar­sız at­la­ta­lım

He­pi­miz ay­nı ge­mi­de­yiz 2009’u ha­sar­sız at­la­ta­lım

E­ko­no­mik k­ri­zin de­rin­leş­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Yal­çın­dağ, “2009’u en az ha­sar­la atlatmak i­çin her­ke­s üs­tü­ne dü­şe­ni yapmalı” dedi> İZMİR - Adil KÜÇÜK IMF K­RE­Dİ­Sİ RE­EL SEK­TÖ­RE Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ: IMF’den kul­la­nıla­cak kay­na­ğı, su­ni bir ban­ka- re­el sek­tör ayı­rı­mı­na mey­dan ver­me­den ü­re­ti­mi, do­la­yı­sıy­la bü­yü­me­yi ve is­tih­da­mı des­tek­le­ye­cek şe­kil­de e­ko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma­lı­yız. Dün­ya­da ya­şa­nan ve Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­me­ye baş­la­yan eko­no­mik kri­ze kar­şı her­ke­sin ay­nı ge­mi­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, 2009 yı­lın­da bü­yü­me­nin yüz­de 2’nin al­tı­na dü­şü­rül­me­me­si ve enf­las­yo­nun da yüz­de 12 se­vi­ye­le­rin­de tu­tul­ma­sı du­ru­mun­da ha­sa­rın en aza ine­ce­ği­ni söy­le­di. KO­Bİ’le­rin sı­kın­tı­la­rı­nın ele alın­dı­ğı ve TÜRKON­FED ta­ra­fın­dan İz­mir’de dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta ko­nu­şan Yal­çın­dağ, yurt dı­şı kay­nak gi­ri­şi­nin de­vam et­me­si­nin öne­mi­ne de­ğin­di. Yurt dı­şı kay­nak­lar azal­dı­ğın­da üre­tim ve ti­ca­ret hac­mi­nin de da­ra­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Yal­çın­dağ, “Do­la­yı­sıy­la eko­no­mi­mi­zin da­ral­ma­ma­sı için, dış kay­nak gi­ri­şi­nin ola­bil­di­ğin­ce yük­sek tu­tul­ma­sı el­zem­dir. Bu çer­çe­ve­de IMF ile, dö­viz ar­zı­nı ar­tı­ra­bil­mek ve dö­viz pi­ya­sa­la­rın­da is­tik­ra­rı sağ­la­mak ama­cıy­la bir an­laş­ma ya­pa­rak, yurt dı­şın­da ma­li pi­ya­sa­lar­dan bu yıl te­min ede­me­ye­ce­ği­miz ek­sik meb­la­ğı, te­la­fi et­me­li­yiz” de­di. Kri­ze kar­şı tek­lif­le­ri ara­sı­na ve ver­gi yü­küm­lü­lük­le­ri­nin va­de­len­di­ril­me­si­ni de ek­le­yen Yal­çın­dağ, “Ted­bir­le­rin ge­cik­me­si du­ru­mun­da üre­tim ve is­tih­dam kay­bı ar­ta­cak, fa­iz­ler­de is­tik­rar­sız­lık olu­şa­cak” u­ya­rı­sın­da bu­lun­du. Yal­çın­dağ şun­la­rı söy­le­di: “Bu has­sas dö­nem­de ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin ma­li ara­cı­lık gö­re­vi­ni sür­dür­me­si el­zem­dir. Tür­ki­ye, kriz tec­rü­be­le­ri­ni, dı­şa açıl­mış ol­ma­nın ge­tir­di­ği im­kân­la­rı ve el­de et­ti­ği ka­mu di­sip­li­ni kül­tü­rü­nü kul­la­na­rak, bu kri­zi ne­ga­tif bü­yü­me hız­la­rı­na düş­me­den at­la­ta­bi­le­cek­tir.” ­Ted­bir­ler ge­cik­me­sin Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, 2009 yı­lı mil­li ge­lir ar­tı­şı­nı yüz­de 2’nin al­tı­na dü­şür­me­me­ye gay­ret e­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de et­ti ve şun­la­rı söy­le­di: “Yurt dı­şın­dan kay­nak gi­ri­şi a­za­lın­ca yurt i­çin­de ya­tı­rım, ü­re­tim ve ti­ca­ret hac­mi a­za­la­cak­tır. Bu du­rum­da bü­yü­me ve re­fah dü­şe­cek, iş­siz­lik ar­ta­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la e­ko­no­mi­mi­zin da­ral­ma­ma­sı i­çin dış kay­nak gi­ri­şi­nin o­la­bil­di­ğin­ce yük­sek tu­tul­ma­sı el­zem­dir. E­xim­bank’ın dö­viz ve YTL kay­nak­la­rı ar­tı­rı­la­bi­lir. Ma­li ya­pı­sı ye­ter­li an­cak li­ki­di­te sı­kın­tı­sı i­çin­de o­lan şir­ket­le­re yö­ne­lik o­la­rak ‘fi­nan­sal ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma’ p­rog­ra­mı i­çin ge­rek­li ya­sal dü­zen­le­me de­ğer­len­di­ril­me­li.” ­Büt­çe­yi yüz­de 3 gev­şe­te­lim TÜR­KON­FED Baş­ka­nı Ce­lal Bey­sel, kriz­den çı­kış için büt­çe­nin gev­şe­til­me­si teklifinde bu­lun­du. Bey­sel, “Eko­no­mi­nin can­lan­dı­rı­la­bil­me­si için iki po­li­ti­ka al­ter­na­ti­fi var: Pa­ra po­li­ti­ka­sı ve ma­li­ye po­li­ti­ka­sı. 2001’den be­ri sü­rek­li iyi­ye gi­den eko­no­mik or­ta­mı­mız se­be­biy­le bir mik­tar gev­şe­me için ye­ter­li marj var. Tür­ki­ye’de di­ğer hız­lı bü­yü­yen ül­ke­le­re gö­re re­el fa­iz­ler çok yük­sek. Do­la­yı­sıy­la, kriz or­ta­mın­da fa­iz­le­ri in­dir­me mar­jı­mız var. Büt­çe açı­ğı­ GSYİH’nin yüz­de 3’ünü aş­ma­ya­cak şe­kil­de açı­la­bi­lir. Bu­yu­run si­ze 20 mil­yar do­lar­lık bir can­lan­dır­ma pa­ke­ti” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT