BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­ket­ler pi­ya­sa­la­rı ra­hat­la­ta­cak

Pa­ket­ler pi­ya­sa­la­rı ra­hat­la­ta­cak

Ba­kan Çağ­la­yan, oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne des­tek sö­zü ile mo­ral ver­di.> İnan Ar­vas İS­TAN­BUL Bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Oto­mo­tiv Kon­gre­si Au­to­mo­ti­vİST oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ön­de ge­len ku­ru­luş­la­rı­nı bi­r a­ra­ya ge­tir­di. Açı­lı­şı­nı Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan’ın yap­tı­ğı kon­gre­de 1000’e ya­kın ka­tı­lım­cı, sek­tö­rün ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­tı. Ba­kan Çağ­la­yan, Baş­ba­kan’ın açık­la­ya­ca­ğı ted­bir pa­ket­le­ri ile pi­ya­sa­la­rın ra­hat­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek oto­mo­tiv sa­na­yi­ne gü­ven ve is­tik­rar me­sa­jı ver­di. OTO­MO­Tİ­VİN BA­KA­NI­YIM Ken­di­si­ni ‘Oto­mo­tiv Ba­ka­nı’ ola­rak ni­te­len­di­ren Ba­kan Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’nin lo­ko­mo­tif sek­tö­rü olan oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne des­tek ver­mek­ten gu­rur duy­du­ğu­nu ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di; “Bu­gün dün­ya­nın 17. Av­ru­pa­nın ise 6. bü­yük eko­no­mi­si­ne sa­hi­biz. Dün­ya­da üre­ti­len her 1000 araç­tan 16’sı Tür­ki­ye’de üre­ti­li­yor. Çok id­di­alı ko­nu­şu­yo­rum. Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lı­nı kut­la­ya­ca­ğı 2023 yı­lın­da dün­ya­nın en bü­yük eko­no­mi­si­ne sa­hip 10 ül­ke­den bi­ri ola­cak”. Türkiye’de hü­kü­me­tin glo­bal kri­zi at­lat­mak için ça­lış­tı­ğı­nı söyleyen Çağlayan, “Fi­nans­man sı­kın­tı­sı­na çö­züm arıyoruz. Çok faz­la is­tih­dam kay­bı ol­ma­dan bir şey­ler el­de ede­riz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT