BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­mo­ni’de kri­ze inat her ürün­de fır­sat var

Ar­mo­ni’de kri­ze inat her ürün­de fır­sat var

İs­tan­bul’un alış­ve­riş için ye­ni bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan Ar­mo­ni­Park’ta bay­ram ha­zır­lı­ğı ta­mam­lan­dı.İs­tan­bul’un alış­ve­riş için ye­ni bu­luş­ma nok­ta­la­rın­dan Ar­mo­ni­Park’ta bay­ram ha­zır­lı­ğı ta­mam­lan­dı. Mar­ka­la­rın se­ri so­nu ya da ih­raç faz­la­sı ürün­le­ri­ni ca­zip fi­yat­lar­la tü­ke­ti­ci­ler­le bu­luş­tur­du­ğu Ar­mo­ni­Park, 86 out­let ma­ğa­za­sıy­la kri­ze inat, her ürü­ne fır­sat su­nu­yor. Bir­çok ün­lü mar­ka ürün­le­ri­nin yüz­de 80’le­re va­ran in­di­rim­ler­le sa­tıl­dı­ğı ma­ğa­za­lar­da, ba­yan ka­zak­la­rı 5 YTL, ba­yan pan­to­lon­la­rı 9.99.YTL’den baş­lı­yor. Er­kek göm­lek­le­ri 19.99 YTL’den, er­kek ayak­ka­bı­la­rı 39 YTL’den sa­tıl­dı­ğı ma­ğa­za­lar­da ba­yan çiz­me­le­ri 49 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­lı­yor. Kız el­bi­se­le­ri 12, er­kek ço­cuk ka­zak­la­rı ise 9 YTL’den baş­lı­yor. Bay­ra­ma özel ola­rak ka­pa­nış sa­at­le­ri­ni de ye­ni­den dü­zen­le­yen Ar­mo­ni­Park, 5-6-7 Ara­lık ta­rih­le­rin­de sa­at 24.00’da ka­pı­la­rı­nı ka­pa­tı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT