BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > K­riz, ta­til­ci­le­ri e­ko­no­mik ­tur­la­ra yö­nelt­ti

K­riz, ta­til­ci­le­ri e­ko­no­mik ­tur­la­ra yö­nelt­ti

Ta­til­ci­le­rin bü­yük bir bö­lü­mü Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de dur­gun­luk se­be­biy­le plan­la­rı­nı er­te­le­me­di. Mev­si­min de et­ki­siy­le da­ha çok eko­no­mik tur­lar ve kül­tür or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na yö­ne­liş dik­kat çek­ti> İSTANBUL - Mustafa SEZER KA­PA­DOK­YA ÖNE ÇIK­TI Jolly To­ur Acen­ta­lar Mü­dü­rü Mu­rat Ku­duz­cu, Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de Ka­pa­dok­ya baş­ta ol­mak üze­re Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Tur­la­rı’na il­gi­nin yo­ğun­laş­tı­ğı­nı söy­le­di. DU­BA­İ TU­RU 399 E­U­RO 299 e­u­ro­ya P­rag, 399 e­u­ro­ya Du­ba­i, Yu­na­nis­tan ve Mı­sır tur­la­rı büyük il­gi gö­rü­yor. Bay­ram­da yurt i­çi ki­şi ba­şı ge­ce­le­me­ler 90-250 YTL, tur pa­ket­le­ri de 300-2000 e­u­ro a­ra­sın­da de­ği­şi­yor. Tur ve se­ya­hat ope­ra­tör­le­ri se­ya­ha­te çı­kan va­tan­daş­la­rın bay­ram ta­ti­lin­de da­ha çok kri­zin et­ki­siy­le eko­no­mik tur­la­ra yö­nel­di­ği­ni söy­le­di. Sa­tış­lar­da ge­çen se­ne­le­re gö­re bir dü­şüş ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten tur şir­ke­ti yet­ki­li­le­ri, Tür­ki­ye’de baş­ta Ka­pa­dok­ya ve Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si ol­mak üze­re kül­tür tur­la­rıy­la, ter­mal alan­la­ra olan il­gi­nin art­tı­ğı­nı, yurt dı­şın­da ise da­ha eko­no­mik olan Or­ta Av­ru­pa ve Or­ta Ddo­ğu böl­ge­le­ri­ne yö­nel­me ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Jolly To­ur Acen­ta­lar Mü­dü­rü Mu­rat Ku­duz­cu, ra­ma­zan’da sa­tış­la­rın da­ha iyi ol­du­ğu­nu an­la­ta­rak bu bay­ram dö­ne­min­de be­lir­li bir dü­şüş ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ku­duz­cu Tür­ki­ye’de be­lir­li bir kit­le­nin sü­rek­li ta­ti­le çık­tı­ğı­nı an­la­ta­rak “Bu yüz­den kriz et­ki­si­ni çok cid­di oran­da his­set­tir­mi­yor. Bu se­ne da­ha çok eko­no­mik tur­la­ra il­gi yo­ğun­lu­ğu gö­ze çar­pı­yor. Tür­ki­ye’de de kül­tür tu­rizm­le­rin­de bir ar­tış var. Ka­pa­dok­ya ve Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu tur­la­rı­na yo­ğun­laş­ma var. Ay­rı­ca Bur­sa, An­tal­ya gi­bi böl­ge­ler­de sa­nat­çı bu­lu­nan otel­le­re de bir il­gi göz­lem­li­yo­ruz. Ay­rı­ca ter­mal böl­ge­le­re de ta­lep var. Yurt dı­şın­da ise Prag, Du­bai Mı­sır gi­bi da­ha ucuz olan eko­no­mik tur­lar­da yo­ğun­laş­ma var” de­di. Ku­duz­cu, bu tur­la­ra ta­le­bin da­ha çok A PLUS de­ni­len üst ke­sim­den gel­di­ği­ni ve yıl için­de din­len­me im­ka­nı bu­la­ma­yan in­san­ların bu dö­nem­de ta­ti­le çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Ta­til sü­re­si­ni azal­tı­yor­lar Ca­fe Tur Ge­nel Mü­dü­rü Ali Ak­yüz de tü­ke­ti­ci te­dir­gin­li­ği ve dö­viz kur­la­rı­nın et­ki­si­ni bu bay­ram tur­la­rın­da gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Ak­yüz, “Ta­ti­li­ni er­te­le­me­yen da­ha avan­taj­lı tur­la­rı ter­cih edi­yor. Ko­nak­la­ma gün sa­yı­sı azal­tı­lı­yor, ba­zı lüks­ler­den fe­ra­gat edi­li­yor, ya­kın des­ti­nas­yon­lar il­gi gö­rü­yor...” de­di. Ak­yüz ge­çen bay­ra­ma gö­re sek­tör­de, fi­yat­lar ko­nu­sun­da ye­ni dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­ta­rak “Ama bu­nu ya­par­ken de çok dik­kat­li ol­mak ge­re­ki­yor. Çün­kü bu sek­tör, çok cid­di ma­li­yet he­sa­bı ge­rek­ti­ren bir sek­tör. Do­la­yı­sıy­la ma­li­yet­le­ri gö­zet­me­yen, zor du­ru­ma dü­şer” uya­rı­sı­nı yap­tı,
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT