BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz, pa­ra ver­mek­le ÇÖZÜLMÜYOR

K­riz, pa­ra ver­mek­le ÇÖZÜLMÜYOR

Ba­kan Una­kı­tan, 38 ül­ke­nin pa­ket açık­la­yıp pi­ya­sa­ya 6 tril­yon dolar ver­me­si­ne rağ­men is­tik­rar sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Asıl olan gü­ven” de­diMa­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan 1999 yı­lı No­bel Eko­no­mi Ödü­lü Sa­hi­bi Ro­bert A. Mun­dell’i bir sü­re din­le­di. Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, dün­ya­nın bu kri­zi yö­net­mek­te za­yıf kal­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Dün­ya ül­ke­le­ri­nin peş pe­şe re­ses­yo­na gir­di­ği­ni, bu­nun ne­re­de bi­te­ce­ği­ni kes­tir­me­nin zor ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ba­kan Una­kı­tan, “Dün­ya­nın ön­de ge­len ül­ke­le­ri ar­dı ar­dı­na, tu­tar­la­rı tril­yon do­lar­la­rı bu­lan ön­lem pa­ket­le­ri açık­lı­yor. Bu­gü­ne ka­dar 38 ül­ke tedbir pa­ke­ti açık­la­dı. Tril­yon­lar­ca do­lar pa­ra ve­ril­me­si­ne rağ­men dün­ya­da he­nüz is­tik­rar sağ­lan­mış, kri­zi dur­du­ra­cak bir ön­lem alın­mış de­ğil. De­mek ki bu iş pa­ra ver­mek­le ol­mu­yor. Asıl olan dün­ya­da ye­ni bir sis­tem­le gü­ven or­ta­mı­nı ya­ka­la­mak” di­ye ko­nuş­tu. 6 TRİL­YON DO­LA­RI AŞ­TI Una­kı­tan, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Glo­bal Fi­nan­sal Kriz ve Tür­ki­ye’ye Et­ki­le­ri” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dün­ya­nın kriz için ya­tır­dı­ğı pa­ra­nın 6 tril­yon do­lar ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ke­rek, “Baş­ka yo­lu yok. Dün­ya­yı yö­ne­ten­ler bir ara­ya ge­le­cek, bu sis­tem üze­rin­de ka­fa yo­ra­cak. Bu dün­ya kri­zi. Biz de ko­nu­şa­ca­ğız. Din­ler­ler, din­le­mez­ler, uy­gu­la­nır uy­gu­lan­maz. Türk eko­no­mist­le­ri­nin de dü­şü­nür­le­ri­nin de söy­le­ye­ce­ği çok şey var. Eğer on­lar bu işi bil­se­ler­di şim­di­ye ka­dar bun­la­rın önü­ne ge­çer­ler­di. “Bi­zim şim­di en faz­la ban­ka­la­rı­mız te­la­şa düş­tü” di­yen Una­kı­tan, “Sen­di­kas­yon kre­dim var, na­sıl öde­ye­ce­ğim di­yen­ler, bak­tı ki o ka­dar çok te­laş edi­le­cek du­rum yok. 2008’de 3-4 mil­yar do­lar, 2009’da 10 mil­yar do­lar öde­ye­cek­ler. On­la­rı çok ra­hat çe­vi­rir­ler” di­ye ko­nuş­tu Ver­gi­de tak­sit sü­resi uza­dı Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, te­cil ve tak­sit­len­dir­me uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen ver­gi borç­lu­la­rı­nın dün ak­şam so­na ere­ce­ği açık­la­nan baş­vu­ru sü­re­si­ni 5 Ara­lık Cu­ma ak­şa­mı­na ka­dar uzat­tı. Uy­gu­la­ma ile borç­lu mü­kel­lef­le­rin ver­gi­le­ri, 18 ay sü­re ile tak­sit­len­di­ri­li­yor. Nor­mal şart­lar­da yüz­de 24 olan te­cil fai­zi ye­ri­ne yüz­de 3 fa­iz iş­le­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT