BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > JCR’ye gö­re TÜRKİYE kü­çül­me­ye­cek

JCR’ye gö­re TÜRKİYE kü­çül­me­ye­cek

Ja­pon de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu JCR, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kri­zi kü­çül­me­den at­la­ta­bi­le­ce­ği tah­mi­ni­ni yap­tı.Ja­pon de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu JCR, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kri­zi kü­çül­me­den at­la­ta­bi­le­ce­ği tah­mi­ni­ni yap­tı. Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bu yıl yüz­de 2.4 ve ge­le­cek yıl yüz­de 1.2 bü­yü­ye­ce­ği tah­mi­ni­ni ya­pan ku­ru­luş, enf­las­yo­nun bu yıl yüz­de 10.7, ge­le­cek yıl yüz­de 9 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği­ni bil­dir­di. Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kü­re­sel kri­ze kar­şı da­ya­nık­lı­lı­ğı­nı son kriz­de da­ha iyi test et­ti­ği­ni, ya­pı­sal re­form­la­rın fay­da­sı­nı gör­dü­ğü­nü bil­di­ren JCR, pi­ya­sa­lar­da gü­ve­nin güç­len­di­ril­me­si, ya­ban­cı ya­tı­rı­mın art­ma­sı için de bir IMF çı­pa­sı­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu kay­det­ti. JCR, “Özel­lik­le dış fi­nans­man im­kan­la­rı­nın da­ral­dı­ğı bir or­tam­da ya­tı­rım­cı­nın gü­ve­ni­nin ye­ni­den te­sis edil­me­si için bir an­laş­ma doğ­ru ola­cak” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT