BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MB: Ban­ka­la­rın ala­ca­ğı ar­tıp kâr­lı­lı­ğı aza­la­bi­lir

MB: Ban­ka­la­rın ala­ca­ğı ar­tıp kâr­lı­lı­ğı aza­la­bi­lir

Mer­kez Ban­ka­sı, 2008’in ikin­ci ya­rı­sın­da YTL’nin de­ğer kay­bet­me­si ve fi­nans­man ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tı­şa pa­ra­lel ola­rak baş­ta açık po­zis­yonu olanlar ol­mak üze­re re­el sek­tör fir­ma­la­rı­nın borç öde­me ka­pa­si­te­le­rin­de azal­ma bek­len­di­ği­ni bil­dir­di.Mer­kez Ban­ka­sı, 2008’in ikin­ci ya­rı­sın­da YTL’nin de­ğer kay­bet­me­si ve fi­nans­man ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tı­şa pa­ra­lel ola­rak baş­ta açık po­zis­yonu olanlar ol­mak üze­re re­el sek­tör fir­ma­la­rı­nın borç öde­me ka­pa­si­te­le­rin­de azal­ma bek­len­di­ği­ni bil­dir­di. Ban­ka­nın Fi­nan­sal İs­tik­rar Ra­po­run­da, “Bu du­rum­da ban­ka­la­rın tah­si­li ge­cik­miş ala­cak­la­rı ar­tıp kâr­lılıkları azalab­i­lir” de­nil­di. Ra­por­da ener­ji­de­ki fi­yat dü­şü­şü ve ta­lep­te­ki azal­ma­nın ca­ri açı­ğı ve enf­las­yo­nu azal­ta­ca­ğı­na da vur­gu ya­pıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT