BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­le­di­ye­le­re 80 mil­yon e­u­ro

Be­le­di­ye­le­re 80 mil­yon e­u­ro

De­niz­Bank ile Fran­sız Kal­kın­ma Ajan­sı (AFD) ara­sın­da im­za­la­nan be­le­di­ye pro­je­le­ri­nin fi­nans­ma­nı­na yö­ne­lik kre­di an­laş­ma­sı ile Tür­ki­ye’de­ki be­le­di­ye­le­re 80 mil­yon eu­ro kre­di kul­lan­dı­rı­la­cak.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL De­niz­Bank ile Fran­sız Kal­kın­ma Ajan­sı (AFD) ara­sın­da im­za­la­nan be­le­di­ye pro­je­le­ri­nin fi­nans­ma­nı­na yö­ne­lik kre­di an­laş­ma­sı ile Tür­ki­ye’de­ki be­le­di­ye­le­re 80 mil­yon eu­ro kre­di kul­lan­dı­rı­la­cak. AFD’nin dün­ya ça­pın­da bir ban­ka ile be­le­di­ye fi­nans­ma­nı­na yö­ne­lik ilk kre­di an­laş­ma­sı ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yan iş bir­li­ği ile kre­di 4 yıl için­de be­le­di­ye­le­re kul­lan­dı­rı­la­cak ve top­lam 12 yıl­da ge­ri öde­ne­cek. Kü­re­sel kri­zin et­ki­le­ri­ni his­set­ti­ği­miz şu gün­ler­de, bu çap­ta bir kre­di pa­ke­ti ile be­le­di­ye­le­ri­mi­zin fi­nans­man açı­ğı­nı ka­pa­ta­bil­me­nin çok gü­zel ol­du­ğu­nu söy­le­yen De­niz­Bank Fi­nan­sal Hiz­met­ler Gru­bu Baş­ka­nı Ha­kan Ateş, “Be­le­di­ye­le­rin kal­kın­ma­ya yö­ne­lik pro­je­le­ri­ne fi­nans­man sağ­la­ya­rak, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor ol­mak­tan bü­yük onur du­yu­yo­rum. De­niz­Bank ola­rak AFD ile bir­lik­te at­tı­ğı­mız bu adı­mın ör­nek bir mo­del oluş­tu­ra­ca­ğı­na; sek­tö­rü­mü­ze ye­ni açı­lım­lar ge­ti­re­ce­ği­ne şüp­hem yok” de­di. Kre­di­nin en faz­la yüz­de 40’ı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri­ne, ka­lan yüz­de 60’ı ise di­ğer be­le­di­ye­le­re kul­lan­dı­rı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT