BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Cep’te gö­rün­tü ­ve hız­lı in­ter­net ­dö­ne­mi baş­lı­yor

‘Cep’te gö­rün­tü ­ve hız­lı in­ter­net ­dö­ne­mi baş­lı­yor

Tür­ki­ye, kü­re­sel kri­zin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­la­rı vur­du­ğu zor bir dö­nem­de me­rak­la bek­le­nen üçün­cü ne­sil (3G) cep te­le­fo­nu iha­le­si­ni ger­çek­leş­tir­di.> ANKARA - Sinan ÇETİN Tür­ki­ye, kü­re­sel kri­zin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­la­rı vur­du­ğu zor bir dö­nem­de me­rak­la bek­le­nen üçün­cü ne­sil (3G) cep te­le­fo­nu iha­le­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Turk­cell, en de­ğer­li li­sans olan A li­san­sı­nı 358 mil­yon eu­ro­ya Vo­da­fo­ne B li­san­sı­nı 250 mil­yon eu­ro­ya, Ave­a da C li­san­sı­nı 214 mil­yon eu­ro tek­lif­le al­dı. Dev­let, üç li­san­sın sa­tı­şın­dan KDV da­hil 969 mil­yon eu­ro (2 milyar YTL) ge­lir sağ­la­ya­cak. İlk ola­rak ya­pı­lan 40 MHz’lik A li­san­sı iha­le­sin­de ya­zı­lı tek­lif­ler açıl­dı. Vo­da­fo­ne 298 mil­yon eu­ro, Turk­cell 287 mil­yon eu­ro, Ave­a 285 mil­yon eu­ro tek­lif­te bu­lun­du. Da­ha son­ra açık ar­tır­ma­ya ge­çil­di ve ilk tur­da Ave­a tek­li­fi­ni 318 mil­yon eu­ro­ya çı­kar­dı. Vo­da­fo­ne çe­ki­lir­ken Turk­cell’in tek­li­fi 328 mil­yon eu­ro ol­du. Ave­a, ikin­ci tur­da tek­lif tu­ta­rı­nı 348 mil­yon eu­ro­ya yük­sel­tir­ken, Turk­cell, 358 mil­yon eu­ro tek­lif ver­di. Turk­cell’in tek­li­fi­ni gö­ren Ave­a, üçün­cü tur­da gir­me­di ve çe­kil­di. Böy­le­ce, 40 MHz’lik A li­san­sı 358 mil­yon Eu­ro ile Turk­cell’in ol­du. KU­RA VO­DA­FO­NE’A ÇIK­TI 35 MHz’lik B li­san­sı­nın iha­le­sin­de il­ginç bir olay ya­şan­dı. İki ope­ra­tör de 250’şer mil­yon eu­ro­luk ya­zı­lı tek­lif­te bu­lun­du. İha­le Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Or­han Öge, şir­ket­le­ri açık ar­tır­ma­ya da­vet et­ti. Her iki şir­ket de açık ar­tır­ma­ya ka­tıl­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­dı. Bu­nun üze­ri­ne bir va­zo­ya, “1” ve “2” ya­zı­lı ka­ğıt­lar atıl­dı. Ku­ra­da, 1 nu­ma­ra­lı ka­ğı­dı çe­ken Vo­da­fo­ne, 250 mil­yon eu­ro ile B li­san­sı­nın sa­hi­bi ol­du. 30 MHz’lik C li­san­sı iha­le­si­ne yal­nız­ca Ave­a ka­tıl­dı. Ave­a, as­ga­ri be­del ola­rak be­lir­le­nen 214 mil­yon eu­ro­luk ya­zı­lı tek­lif­le C li­san­sı­nı al­dı. D ti­pi (25 MHz) li­sans için tek­lif ve­ren fir­ma ol­ma­dı­ğın­dan iha­le ip­tal edil­di. Ha­ya­tı­mız renk­le­ne­cek Üçün­cü ne­sil kab­lo­suz tek­no­lo­ji an­la­mı­na gelen 3G ile cep te­le­fon­la­rın­dan, cep bil­gi­sa­yar­la­rın­dan ve dizüs­tü bil­gi­sa­yar­lar­dan ke­sin­ti­siz ola­rak sü­rek­li bir bağ­lan­tı sağ­la­na­cak. Bu da TV iz­le­mek, gö­rün­tü­lü gö­rüş­me yap­mak gi­bi imkanlar getirecek. 3G sayesinde cep te­le­fo­nun­dan in­ter­ne­te hız­lı eri­şi­min yay­gın­la­şmasıyla e-dev­let uy­gu­la­ma­la­rı­ önem­li bir iv­me kazanacak, sağ­lık hiz­met­le­ri, uzak­tan eği­tim, mo­bil-kü­tüp­ha­ne, in­ter­net üze­rin­den dil eği­ti­mi gi­bi uy­gu­la­ma­lar ile eği­ti­me kat­kı sağ­lanacak. Turk­cell: Hizmeti haziranda veririz Turk­cel Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, kriz or­ta­mın­da ülkeye 858 mil­yon YTL kay­nak oluş­tur­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bü­yük mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz” de­di. Ci­liv, “Kriz ol­ma­sı­na rağ­men KDV’si­ni de ek­ler­se­niz bu tek­lif 858 mil­yon YTL’dir. En ge­niş ban­dı al­dık. Bu bant­tan müş­te­ri­le­ri­mi­ze en iyi hiz­me­ti su­na­ca­ğız. Bu fre­kan­sı kul­lan­ma hak­kı­nı alır­ken 1 mil­yar YTL’ye ya­kın bir kay­nak oluş­tur­mak önem­li. Üçün­cü ne­sil bi­zi ger­çek­ten mo­bil ça­ğı­na gö­tü­re­cek. Kab­lo­suz ve mo­bil or­tam­da in­ter­ne­te hız­lı ve ka­li­te­li şe­kil­de ulaş­mak müm­kün ola­cak. Mo­bil te­le­viz­yon hiz­me­ti ve mo­bil te­le­fon­dan gö­rün­tü­lü gö­rüş­mek de müm­kün ola­bi­le­cek” di­ye ko­nuş­tu. Ha­zi­ran ayın­da 3G hiz­me­ti sun­ma­ya baş­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­yen Ci­liv, iha­le be­de­li­ni şart­na­me ge­re­ğin­ce pe­şin öde­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Ci­liv, 3G tek­no­lo­ji­si için ne ka­dar ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne, ke­sin bir ra­kam ve­re­me­ye­ce­ği­ni; an­cak, en kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nı­na bu tek­no­lo­ji­yi ulaş­tı­ra­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. BA­KAN YIL­DI­RIM: MEM­NU­NUM Bu ara­da Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım 3 G iha­le­si­nin so­nu­cun­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Eko­no­mik kriz kü­re­sel ola­rak ka­sıp ka­vu­ru­yor. 3. ne­sil li­sans­la­rı bir de­fa da­ha gös­ter­miş­tir ki, kü­re­sel ser­ma­ye­nin Tür­ki­ye ba­kı­mın­dan her­han­gi bir en­di­şe­si yok­tur. Ül­ke­miz için ha­yır­lı uğur­lu ol­sun. Biz so­nuç­tan mem­nu­nuz” de­di. Vo­da­fo­ne: De­ne­yim­le­ri­mi­zi ak­ta­ra­ca­ğız Vo­da­fo­ne’un CE­O’su Ian Gray, B ti­pi li­sans için ver­dik­le­ri tek­li­fin KDV da­hil 600 mil­yon YTL do­la­yın­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu, çok önem­li çün­kü ulus­la­ra­ra­sı bir şir­ket ola­rak Tür­ki­ye’ye ne ka­dar bağ­lı ol­du­ğu­mu­zu or­ta­ya ko­yu­yor” de­di. Gray, Vo­da­fo­ne’un dün­ya­da ha­len 33 mil­yon abo­ne­si­ne 3G hiz­me­ti ver­di­ği­ni kay­de­de­rek, hız­lı in­ter­ne­ti da­ha çok müş­te­ri­ye gö­tür­mek­ten mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Gray, ulus­la­ra­ra­sı fa­ali­yet gös­te­ren şir­ket­le­ri­nin de­ne­yim­le­ri­ni Tür­ki­ye’ye ak­ta­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Avea: Bi­rin­ci ope­ra­tö­rü zor­la­ya­ca­ğız Ave­a Ge­nel Mü­dü­rü Cü­neyt Türk­tan da iha­le­de amaç­la­rı­nın bi­rin­ci du­rum­da­ki ope­ra­tö­rü zor­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Za­ten ama­cı­mız C li­san­sı­nı al­mak­tı. Ku­ra bi­zim le­hi­mi­ze ol­du. Fre­kans bü­yük­lü­ğü açı­sın­dan fark ol­ma­ma­sı­na rağ­men B ile C ara­sın­da fi­yat far­kı var­dı. KDV da­hil 512 mil­yon YTL öde­ye­ce­ğiz” de­di. Türk­tan, alt­ya­pı ve üçün­cü ne­si­le uyum­lu ci­haz fi­yat­la­rı­nın düş­me­si ne­de­niy­le tü­ke­ti­ci için de avan­taj­lar bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, bu tek­no­lo­ji­nin yay­gın­laş­ma­sı için ver­gi­le­rin in­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT