BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Kör Te­mel, kö­pe­ğiy­le bir­lik­te bir ma­ğa­za­ya gir­miş... ­Ma­ğa­za­nın or­ta­sın­da dur­muş, kö­pe­ği­ni tas­ma­sın­dan ya­ka­la­yıp sa­vur­ma­ya baş­la­mış. Ma­ğa­za gö­rev­li­le­rin­den bi­ri ya­nı­na ge­le­rek Te­mel’i u­yar­mış; -­Be­ye­fen­di, ne ya­pı­yor­su­nuz?... “-­Hi­i­iç... Sa­de­ce ba­kı­nı­yo­rum...”



Kör Te­mel, kö­pe­ğiy­le bir­lik­te bir ma­ğa­za­ya gir­miş... ­Ma­ğa­za­nın or­ta­sın­da dur­muş, kö­pe­ği­ni tas­ma­sın­dan ya­ka­la­yıp sa­vur­ma­ya baş­la­mış. Ma­ğa­za gö­rev­li­le­rin­den bi­ri ya­nı­na ge­le­rek Te­mel’i u­yar­mış; -­Be­ye­fen­di, ne ya­pı­yor­su­nuz?... “-­Hi­i­iç... Sa­de­ce ba­kı­nı­yo­rum...” SÖZ’ün ge­li­mi (...i­sim: zynp ...şe­hir: bi­lin­mi­yor ....yaş: on al­tı) Ab­la­mın hay­van kor­ku­su ba­şı­mı­za çok iş aç­tı... ­Bir gün ken­di­si ve ar­ka­daş­la­rıy­la çay i­çi­yo­ruz... Mut­fa­ğa çay dol­dur­ma­ya git­ti ve e­vin i­çi­ni bir çığ­lık se­si sar­dı... ­Biz ab­la­mın üs­tü­ne çay dö­kül­dü ya da fa­re gör­dü san­dık... He­pi­miz bir­lik­te mut­fa­ğa ­koş­tuk... Ab­lam ken­di­ni yer­den ye­re vu­ru­yor ve ağ­lı­yor­du... ­Biz de o­nu sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor, yü­rek­ler a­ğız­da bek­li­yor­duk... ­Ney­se ab­lam 5-10 da­ki­ka son­ra ken­di­ne gel­di ve ne ol­du­ğu­nu sor­duk... Ab­la­mın bi­zi şok e­den ce­va­bı; “-­BA­CA­ĞI­MA KE­LE­BEK KON­DU...” (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) tuzaktan kumanda (...NTV-­Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) MÜJ­DE AR: Ben şim­di de­vam e­di­yo­rum. ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Sen da­ha i­yi bi­lir­sin de­vam et. MÜJ­DE AR: Sen da­ha i­yi bi­lir­sin. ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Ha­yır, lüt­fen sen. MÜJ­DE AR: Ri­ca e­de­rim, siz da­ha i­yi bi­lir­si­niz. ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Bu­yur. MÜJ­DE AR: Kes­mez­sen bu­yu­ra­ca­ğım. ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Ne­yi kes­mez­sem bu­yu­ra­cak­sın? MÜJ­DE AR: Lah­ma­cun­la­rı... Bi­zim­ki­ler... Ö­MER: 1 do­ğa ha­ri­ka­sı­na ne ve­re­lim ço­cuk­lar?... SER­DAR: Muz ver a­bi... Çok fay­da­lıy­mış... ­Ö­MER: Kı­şa da­ha uy­gun o­lan bir mey­ve ol­sa... SER­DAR: Kış ü­zü­mü ver o za­man... te­be­şir to­zu “-­Mağ­lu­bi­yet son de­re­ce mo­ti­ve e­di­ci­dir... Di­be vur­du­ğu­nuz­da en te­pe­den baş­ka gi­de­cek ye­ri­niz kal­maz...” (...Sang H.Kim) iğ­ne­lik... - Ş­ÂİR-­YA­ZAR ­Şi­ir ön­ce şe­kil­dir, ­Bir bi­çi­mi o­la­cak... ­Pe­tek iç­le­ri bir bir, ­Ma’nâ i­le do­la­cak! Ş­âir bel­li ka­lıp­da, An­la­tır efkâ­rı­nı... E­le kaz­ma a­lıp da, ­Da­ğıt­maz du­va­rı­nı! ­Şi­ir­de her bir za­man, Öl­çü kâ­fi­ye var­dır... ­Ve­zin­siz me­tin ya­zan, Ş­âir de­ğil ya­zar­dır! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir... Ba­na seç­mem ve seç­me­mem ge­re­ken yol­la­rı gös­te­ren... Gös­ter­dik­le­ri güç ve şef­kat­le ba­na ışık tu­tan... Za­yıf­lık­la­rı ve ce­ha­let­le­ri yo­lu­mu ka­rar­tan ve ken­di­me baş­ka bir yol seç­mem için be­ni yü­rek­len­di­ren... Ba­na na­sıl ya­şa­mam, na­sıl ya­şa­ma­mam ge­rek­ti­ği­ni öğ­re­ten... Gös­ter­dik­le­ri iyi­lik, ba­şa­rı ve şef­ka­te Al­lah’a inan­ma­mı sağ­la­yan... Kö­tü­lük­le­ri, kıs­kanç­lık­la­rı ve esir­ge­dik­le­riy­le ben­cil­lik­ten uzak­laş­ma­ma se­bep olan... Ba­na kim ol­du­ğu­mu ve ol­ma­dı­ğı­mı öğ­re­ten... Ver­dik­le­ri sev­gi, ce­sa­ret ve gü­ven­le ayak­ta kal­ma­mı sağ­la­yan... Yar­gı­la­rı, ne­den ol­duk­la­rı ha­yal kı­rık­lık­la­rı, sa­da­kat­siz­lik­le­riy­le doğ­ru ka­rar­lar ver­me­yi öğ­re­ten... İs­ter ka­ran­lık­la, is­ter ışık­la, ama ba­na her şart­ta sev­gi­yi öğ­re­ten; ...Ve ha­yat yol­cu­lu­ğum­da ba­na eş­lik eden ka­dın­la­ra yü­rek­ten “te­şek­kür ede­rim” di­yo­rum... Çün­kü ba­na ver­di­ği­niz ve be­nim için yap­tı­ğı­nız fe­da­kâr­lık­lar sa­ye­sin­de bü­yü­düm ve öz­gür­lü­ğü­mü ka­zan­dım... (...M. Bo­wers) bir film di­ya­lo­ğu! “-Öl­mem ge­rek, çün­kü sa­mi­mi­yim... Öl­mem ge­rek, çün­kü ger­çe­ği söy­lü­yo­rum... Öl­mem ge­rek, çün­kü on­la­rı kor­ku­tu­yo­rum... İş­te dü­rüst bir a­da­mın kat­le­dil­me­si i­çin ge­rek­li üç se­bep...” (...Dan­ton fil­min­den) SÖZ - SİZ­DE ­İn­ti­har ha­ber­le­ri... Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’n­de in­ti­har ha­ber­le­ri­nin yer al­ma­sın­dan ra­hat­sı­zım. ­Ben­ce ço­cuk­la­rı­mı­zın e­li­ne ra­hat­ça ver­di­ği­miz ga­ze­te­nin ra­hat­sız e­di­ci tek ya­nı bu... ­Bu­gün­kü ga­ze­te­de yi­ne var­dı, “8. kat­tan ö­lü­me at­la­dı” di­ye. Ay­rı­ca or­ta say­fa­nız ha­ri­ka... Yal­nız u­zay­la il­gi­li, hay­van­lar â­le­miy­le il­gi­li, bit­ki­ler â­le­miy­le il­gi­li hik­met­ler an­la­tı­lır­sa da­ha ha­ri­ka o­lur di­ye dü­şü­nü­yo­rum. (...İl­han Bo­ra) Ba­zı not­lar... “Söz Siz­de”ye is­ti­na­den Bi­le­cik’ten ya­zı­yo­rum... 36 yıl­lık tec­rü­be­li bir ga­ze­te­ye ve ga­ze­te­ci­ye an­cak ö­ne­ri su­nu­la­bi­li­nir; 1-­Ga­ze­te­nin 1’in­ci say­fa­sı­nın alt kıs­mı­na her bir KÖ­ŞE YA­ZA­RI’nın i­sim ve ya­zı baş­lı­ğı ya­zı­la­bi­lir... 2-­Si­zin TERS KÖ­ŞE baş say­fa­ya ke­sin kon­ma­lı (Çok ko­mik, dik­kat çe­ki­ci ve dü­şün­dü­rü­cü) 3-­Ta­rih­çi YIL­MAZ ÖZ­TU­NA ho­ca­nın ya­zı­sı­nın 3/2 iç say­fa­ya kon­ma­lı ki; o­ku­yu­cu me­rak et­sin de­va­mı ne di­ye... 4­-O­ku­yu­cu­la­ra YA­BAN­CI DİL der­si öğ­re­ti­le­bi­lir. KÖY­Lܒnün se­si­ne da­ha çok ku­lak ve­ri­le­bi­lir. (...A­la­ad­din Soy) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT