BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ver­di­ği­miz her şe­hit bir­li­ği­mi­zi pe­kiş­ti­ri­yor”

“Ver­di­ği­miz her şe­hit bir­li­ği­mi­zi pe­kiş­ti­ri­yor”

İs­ken­de­run’da te­rö­rist­ler­le çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan po­lis me­mur­la­rı İb­ra­him Da­rı­cı ile Ha­lil Ak­sak, dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ril­mek üze­re mem­le­ket­le­ri­ne uğur­lan­dı.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA “BEN DE PO­LİS OLA­CA­ĞIM” Bin­ler­ce va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de, şe­hit po­lis­le­rin Türk bay­rak­la­rı­na sa­rı­lı ta­but­la­rı mes­lek­taş­la­rı­nın omuz­la­rın­da ta­şın­dı. Tö­ren­de, Şe­hit Ha­lil Ak­sak’ın oğ­lu Ömer, bü­yü­yün­ce po­lis olup ba­ba­sı­nın in­ti­ka­mı­nı ala­ca­ğı­nı söy­le­di. İs­ken­de­run’da te­rö­rist­ler­le çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan po­lis me­mur­la­rı İb­ra­him Da­rı­cı ile Ha­lil Ak­sak, dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ril­mek üze­re mem­le­ket­le­ri­ne uğur­lan­dı. Bin­ler­ce va­tan­da­şın te­rö­re la­net yağ­dır­dı­ğı tö­re­ne, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Oğuz Ka­an Kök­sal, Ha­tay Va­li­si Nus­ret Mi­roğ­lu, mil­let­ve­ki­le­ri ile as­ke­rî yet­ki­li­ler ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ata­lay, “Şe­hit ba­ba­sıy­la ko­nuş­tum. Ken­di­si ba­na ‘6 oğ­lum var, on­lar da dev­le­te fe­da ol­sun’ de­di. Her ve­ri­len şe­hit, bir­li­ği­mi­zi be­ra­ber­li­ği­mi­zi pe­kiş­ti­ri­yor” de­di. Şe­hit Ha­lil Ak­sak’ın eşi Ay­şe, oğ­lu Ömer’i de po­lis ya­pa­ca­ğı­nı söy­ler­ken, İb­ra­him Da­rı­cı’nın eşi Zey­nep ise “Oğul­la­rı­nın şe­hit ol­du­ğu­nu hac­da olan an­ne ve ba­ba­sı­na na­sıl söy­le­ye­ce­ğim?” de­di. İb­ra­him Da­rı­cı’nın ce­na­ze­si Ga­zi­an­tep’te, Ha­lil Ak­sak’ın ce­na­ze­si de Kah­ra­man­ma­raş’ta toprağa verildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT