BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­la­zan­gil Er­ge­ne­kon’da ifa­de ver­di

Ya­la­zan­gil Er­ge­ne­kon’da ifa­de ver­di

İs­tan­bul 13 Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­ce, Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde gö­rü­len Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da Me­te Ya­la­zan­gil’in sa­vun­ma­sı alın­dı.İs­tan­bul 13 Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­ce, Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde gö­rü­len Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da Me­te Ya­la­zan­gil’in sa­vun­ma­sı alın­dı. 21’in­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len du­ruş­ma­ya ara­la­rın­da emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün de bu­lun­du­ğu 41 tu­tuk­lu sa­nık ge­ti­ril­di. Du­ruş­ma­da, “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak”, “dev­le­tin gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li bel­ge­le­ri te­min et­mek ve ama­cı dı­şın­da kul­lan­mak” suç­la­rın­dan yar­gı­la­nan Ya­la­zan­gil, sa­nık­lar­dan emek­li Yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin’in, tu­tuk­suz sa­nık Se­mih Tu­fan Gü­lal­tay ile gö­rüş­me­si için ken­di­si­ne emir ver­di­ği yö­nün­de­ki id­di­anın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT