BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öz­gür Ya­şam Der­ne­ği’ne ak­şam bas­kı­nı

Öz­gür Ya­şam Der­ne­ği’ne ak­şam bas­kı­nı

Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si ekip­le­ri, ak­şam sa­at­le­rin­de Mus­ta­fa Ke­mal Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Öz­gür Ya­şam Der­ne­ği’ni sav­cı­lık­tan al­dık­la­rı ara­ma ka­ra­rı ile bas­tı.> Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır - İS­TAN­BUL İHA Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si ekip­le­ri, ak­şam sa­at­le­rin­de Mus­ta­fa Ke­mal Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Öz­gür Ya­şam Der­ne­ği’ni sav­cı­lık­tan al­dık­la­rı ara­ma ka­ra­rı ile bas­tı. PKK’nın ku­ru­luş yı­lı se­be­biy­le alı­nan yo­ğun gü­ven­lik ted­bir­le­ri kap­sa­man­da, Çe­vik Kuv­vet ekip­le­ri­ cad­de­nin her ye­ri­ni tut­tu. Da­ha son­ra Te­rör­le Mü­ca­de­le ekip­le­ri der­nek­te­ki 60 ki­şi­den 9’unu gö­zal­tı­na ala­rak şu­be­ye gö­tür­dü. Gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın, çe­şit­li suç­lar­dan ara­ma­sı bu­lun­du­ğu ve ta­ki­be alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Şa­hıs­lar­dan ba­zı­la­rı­nın yaş­la­rı kü­çük ol­du­ğu için Ço­cuk Şu­be’ye gön­de­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT