BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ra­lı as­ker­le­re ko­mu­tan zi­ya­re­ti

Ya­ra­lı as­ker­le­re ko­mu­tan zi­ya­re­ti

Jandarma Genel Komutanı Or­ge­ne­ral A­ti­la I­şık, ya­ra­la­nan as­ker­le­ri zi­ya­ret e­dip du­rum­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı.Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ati­la Işık, 19 Ka­sım’da Ağ­rı’da Bin­ba­şı Sü­ley­man Can’ın şe­hit ol­du­ğu ça­tış­ma­da ya­ra­la­nan as­ker­le­ri Er­zu­rum’da zi­ya­ret et­ti. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan bil­gi­ye gö­re, Or­ge­ne­ral Işık’ın, 26-27 Ka­sım ta­rih­le­rin­de Er­zu­rum, Ağ­rı ve Kars’ta­ki bir­lik­ler­de in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Işık’ın 19 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de de, Ağ­rı’da te­rö­rist­ler­le gi­ri­len ça­tış­ma­da ya­ra­la­nan as­ker­le­ri Er­zu­rum Ma­re­şal Fev­zi Çak­mak As­ker Has­ta­ne­sin­de zi­ya­ret et­ti­ği kay­de­dil­di. Or­ge­ne­ral Işık’ın ay­rı­ca, ça­tış­ma­da şe­hit olan Bin­ba­şı Sü­ley­man Can’ın ko­mu­tan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Ağ­rı’da ko­nuş­lu Vi­ze Jan­dar­ma Ko­man­do Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı per­so­ne­liy­le de gö­rüş­tü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT