BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­fa ka­fa­ya fa­ci­a: 9 ö­lü

Ka­fa ka­fa­ya fa­ci­a: 9 ö­lü

Ga­zi­an­tep-Ni­zip ka­ra yo­lun­da mi­ni­büs ile TIR’ın çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len fe­ci ka­za­da 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı> Ha­bip De­mir­ci GA­Zİ­AN­TEP İHA Hur­da yı­ğı­nı­na dö­nen mi­ni­büs­te sı­kı­şan ce­set­ler olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan güç­lük­le çı­ka­rıl­dı. Karayolu 1 sa­at tra­fi­ğe ka­pa­tıl­dı. Ga­zi­an­tep-Ni­zip ka­ra yo­lu üze­rin­de mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 9 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 3 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ga­zi­an­tep’ten Ni­zip is­ti­ka­me­ti­ne gi­den mi­ni­büs ile kar­şı is­ti­ka­met­ten ge­len Ha­san B. ida­re­sin­de­ki TIR ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı. Ka­za­nın şid­de­tiy­le TIR ve mi­ni­büs hur­da yı­ğı­nı­na dö­ne­rek yol­dan çık­tı. Ka­za­da mi­ni­büs­te bu­lu­nan Sa­lih Fı­rat, Os­man Fı­rat, Ya­sin Fı­rat, Zöh­re Kap­lan, Yük­sel Kap­lan, Ay­şe Kap­lan, Müs­lüm Do­ğan, Şük­rü Yıl­maz ve Dur­sun Kı­lıç ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. TIR şo­fö­rü Ha­san B., Avu­kat Cen­giz Gök­çek Dev­let Has­ta­ne­si’nde ve TIR’dan ya­ra­lı ola­rak çı­kar­tı­lan Cu­ma A. ile Meh­met Ha­ni­fi A. ise Özel San­ko Has­ta­ne­si’nde tedavi altına alındı. Ka­za­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin ce­set­le­ri otop­si için Ga­zi­an­tep Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Has­ta­ne önün­de ce­na­ze­le­ri al­mak için bek­le­yen va­tan­daş­lar, göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT