BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 9 ya­şın­da­ki oğ­lu ba­ba­sı­nı vur­du!

9 ya­şın­da­ki oğ­lu ba­ba­sı­nı vur­du!

Mer­sin’in Gül­nar il­çe­sin­de, po­lis me­mu­ru İs­ma­il D. (34), ak­şam eve gel­dik­ten son­ra bey­lik ta­ban­ca­sı­nı ma­sa­nın üze­ri­ne ko­yup te­le­viz­yon iz­le­me­ye baş­la­dı. İd­di­aya gö­re, bu sı­ra­da po­lis me­mu­ru­nun 9 ya­şın­da­ki oğ­lu O.D., ta­ban­ca­yı ma­sa­dan ala­rak ba­ba­sı­na yö­nel­tip, “Ba­ba bak” di­ye­rek ka­zay­la ateş­le­di.> Hü­se­yin Kır MER­SİN İHA Mer­sin’in Gül­nar il­çe­sin­de, po­lis me­mu­ru İs­ma­il D. (34), ak­şam eve gel­dik­ten son­ra bey­lik ta­ban­ca­sı­nı ma­sa­nın üze­ri­ne ko­yup te­le­viz­yon iz­le­me­ye baş­la­dı. İd­di­aya gö­re, bu sı­ra­da po­lis me­mu­ru­nun 9 ya­şın­da­ki oğ­lu O.D., ta­ban­ca­yı ma­sa­dan ala­rak ba­ba­sı­na yö­nel­tip, “Ba­ba bak” di­ye­rek ka­zay­la ateş­le­di. Kü­çük ço­cu­ğun doğ­rult­tu­ğu ta­ban­ca­dan çı­kan kur­şun, tam kar­şı­sın­da­ki ba­ba­sı İs­ma­il D.’nin ba­şı­na isa­bet et­ti. Ağır ya­ra­la­nan po­lis me­mu­ru, Mer­sin Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT