BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > RE­HİN TÜRK İ­HA’YA KO­NUŞ­TU: 9 ce­se­de ba­sa­rak ­mer­di­ven­den in­dik

RE­HİN TÜRK İ­HA’YA KO­NUŞ­TU: 9 ce­se­de ba­sa­rak ­mer­di­ven­den in­dik

Hin­dis­tan’da e­şiy­le bir­lik­te re­hin a­lı­nan Sey­fi Mü­ez­zi­noğ­lu, deh­şet ge­ce­si­ni, te­rö­rist­le­rin re­hi­ne­le­re na­sıl dav­ran­dık­la­rı­nı, na­sıl öl­dür­dük­le­ri­ni İh­las Ha­ber A­jan­sı’na an­lat­tı> Gür­can Sa­rı­soy BOM­BAY (İHA) Hin­dis­tan’da eşiy­le bir­lik­te re­hin alı­nan Sey­fi Mü­ez­zi­noğ­lu, ya­şa­dık­la­rı­nı İHA’ya an­lat­tı. Mü­ez­zi­noğ­lu, “Ote­lin 2. ka­tın­da­ki Hint lo­kan­ta­sın­da ye­mek ye­dik. Son­ra otel­de si­lah ses­le­ri du­yul­du ve her­kes kaç­ma­ya baş­la­dı. Biz de zor be­la ka­çış mer­di­ve­ni­ne gir­dik. Ar­ka­mız­da 20-25 yaş­la­rın­da 2 genç ka­laş­ni­kof­lu adam gör­dük. ARKAMDAKİLERİ ÖL­DÜR­DÜ­LER Bir bak­tım ki 23. ka­ta ka­dar mer­di­ven­le çık­mı­şız. 15-20, bel­ki de 30 ki­şiy­dik ve o sı­ra­da yan­gın var­dı. Ka­pı­lar ka­pa­lı, du­man ol­du her yer. Bu ara­da, yol bo­yun­ca da bir­bir­le­ri­ne bir Müs­lü­man is­miy­le ko­nu­şu­yor­lar. ‘Ben de Müs­lü­ma­nım’ de­dim. Ken­di­le­ri grup ara­sın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı ko­or­di­ne et­ti­ler te­le­fon­la. En üst kat­ta sa­han­lık­ta bi­rik­tik, bir de en te­pe sa­han­lık var­dı. ‘Ka­dın­lar yu­ka­rı gel­sin­ler’ de­di bi­ri. Bi­ri be­nim ha­nım ol­mak üze­re 4 ka­dın ve ben var­dık. Eşim, ‘He is Mus­lim, my hus­band (O Müs­lü­man, be­nim eşim)’ de­di. Ba­şı­mı eğ­me­mi söy­le­di­ler. Ba­şı­mı eğ­dim, ar­kam­da olan­la­ra ateş açıl­dı. Ölen­ler ol­du. Aşa­ğı iner­ken ‘üzer­le­ri­ne ba­sa­rak ge­çe­cek­sin’ de­di­ler. Eşim ‘Ya­pa­mam’ de­di, ‘Ya­pa­ca­ğız ka­rı­cı­ğım’ de­dim. 9 ki­şi var­dı, on­la­rın üs­tü­ne ba­sa­rak in­dik” de­di. 2 ŞARJÖR BOŞALTTILAR Kur­tul­ma­yı na­sıl ba­şar­dık­la­rı so­ru­su­na ise Mü­ez­zi­noğ­lu, “Biz ba­şar­ma­dık ki, on­lar bı­rak­tı. Adam­lar be­ni ön­cü ola­rak kul­lan­ma­ya baş­la­dı. 19. ka­ta in­dik, bir oda­ya gir­dik, 4 ha­nım, bir ben ve 2 te­rö­rist var­dık. Adam­la­rın sırt çan­ta­la­rı var­dı, ka­laş­ni­kof­lu­lar­dı, üçer, be­şer şar­jör­le­ri ve bir to­mar da el bom­ba­la­rı var­dı. Son­ra 51 nu­ma­ra­lı oda­ya gir­dik. Üs­tü­müz is­li, su­sa­mı­şız. De­di­ler ki, ‘Biz bu­ra­ya ba­ri­kat ku­ra­ca­ğız’. Ta­mam de­dim şim­di ra­hat­la­dık, bi­zi kim­se vur­maz ar­tık. Ora­da su iç­me­mi­ze izin ver­di­ler, bu ara­da adam­lar o ka­dar ca­hil­ler ki mus­lu­ğu aç­ma­yı bil­mi­yor, mus­luk tek kol­lu mus­luk­lar­dan­dı. Ney­se ka­dın­la­ra ‘Du­va­ra da­ya­nın’ de­di­ler. Bi­zi de baş­ka ye­re da­ya­dı­lar, ara­mız­da 5 met­re var. Son­ra 3 ka­dı­nı han­gi ak­la hiz­met öl­dür­dü­ler, ne­re­dey­se 2 şar­jör bo­şalt­tı­lar ‘No Mus­lim! (Müs­lü­man de­ğil)’ di­ye­rek. Bİ­Zİ DE KAT­LE­DE­CEK­LER Bi­ze de baş­ka oda­ya geç­me­miz söy­len­di. Ha­nım, ‘Gir­me­ye­lim, bi­zi de öl­dü­re­cek­ler, ba­ri bu­ra­da öl­dür­sün­ler’ de­di. ‘Biz gir­mi­yo­ruz’ de­dik, adam da ‘Yo­u are my brot­her, no kill (Sen kar­de­şim­sin, öl­dür­mem)’ de­di. ‘Na­sıl­sa çı­kı­şı yok bu­nun, de­dik­le­ri­ni ya­pa­lım’ de­dik. Ge­ce­nin 2’si, 3’ü gi­bi olu­yor bu olay­lar, ışık­la­rı ka­pa­tıp ya­tın de­di­ler. Ya­tı­lır mı, in­san gö­zü­nü ka­pa­ya­mı­yor. Ya­ta­ğın ke­na­rı­na otu­rup ‘No sle­ep (Uy­ku­muz yok)’ de­dik, adam­la­rın bil­di­ği İn­gi­liz­ce, 5 ke­li­me. 3-5 ke­li­me de Türk­çe bi­li­yor­lar­dı. Dur ve sa­bır ke­li­me­le­ri­ni bi­li­yor­lar­dı. Son­ra de­di­ler ki ‘Biz gi­di­yo­ruz, we go’. ‘E ne ola­cak, biz ne ola­ca­ğız?’ de­dik. Bi­ze ban­yo­ya gir­me­mi­zi söy­le­di­ler ve bi­zi ban­yo­ya so­ka­rak cam­dan uzak dur­ma­mı­zı söy­le­di­ler. Adam­lar son­ra git­ti­ler, biz de or­du­nun bi­zi kur­tar­ma­sı­nı bek­le­dik” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT