BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Garanti

Garanti

80’li yıl­la­rın so­nun­da ba­zı ka­mu ku­rum­la­rın­da per­so­ne­le ikin­ci bir se­çe­nek su­nul­du. De­nil­di ki söz­leş­me­li ça­lış­ma­ya ra­zı olur­sa­nız ge­li­ri­niz yüz­de 30 ka­dar ar­ta­cak.80’li yıl­la­rın so­nun­da ba­zı ka­mu ku­rum­la­rın­da per­so­ne­le ikin­ci bir se­çe­nek su­nul­du. De­nil­di ki söz­leş­me­li ça­lış­ma­ya ra­zı olur­sa­nız ge­li­ri­niz yüz­de 30 ka­dar ar­ta­cak. Ka­rar si­zin is­ter söz­leş­me­li olun ge­li­ri­ni­zi yüz­de 30 art­tı­rın, is­ter mev­cut sta­tü­nü­zü de­vam et­ti­rin. İn­san­lar yüz­de 30 ma­aş ar­tı­şı­na rağ­men söz­leş­me­li ça­lış­mak is­te­me­di­ler. Bu­nun bir tek an­la­mı var­dı, ça­lı­şan­lar ga­ran­ti is­ti­yor­du. Az ol­sun ga­ran­ti­li ol­sun. İşe gir­di­ğim ta­rih­ten ay­rı­la­ca­ğım ta­ri­he ka­dar az da ol­sa sa­bit ga­ran­ti­li bir ge­li­rim ol­sun. Son­ra za­man için­de söz­leş­me­li sta­tü kı­lık­tan kı­lı­ğa gir­di. Ko­nu mah­ke­me­le­re git­ti gel­di, ne ama­cı­na uy­gun kul­la­nı­la­bil­di, ne de kla­sik sta­tü­ye dö­nüş­tü­rü­le­bil­di.. .... Zan­ne­di­li­yor ki yıl­lık söz­leş­me­li sta­tü ça­lı­şa­nı mağ­dur eder. Bu sa­at­ten son­ra ola­cak iş de­ğil ama uy­gu­la­ma yay­gın­laş­tı­rı­la­bil­sey­di, bu­gün ça­lış­ma or­ta­mı da cı­vıl cı­vıl olur­du. Arz­la ta­lep­le, re­ka­bet­le kor­kunç bir ya­rış olur­du. Biz bir yer­den hiz­met sa­tın alır­ken is­ti­yo­ruz ki di­le­di­ği­miz ye­re gi­de­bi­le­lim. Bi­zi 25 se­ne ay­nı mar­ke­te, ay­nı has­ta­ne­ye, ay­nı GSM şir­ke­ti­ne, ay­nı lo­kan­ta­ya kad­ro­lu müş­te­ri gi­bi git­me­ye mec­bur et­se­ler.. ya­hut edil­se na­sıl olur di­ye sor­sa­lar gü­lüp ge­çe­riz. Ol­ma­ya­cak iş de­riz ya­ni. Ama bu şab­lo­nu ters çe­vi­rin­ce hiz­me­ti­mi­zi sa­tın alan­la­rın se­çe­nek­siz kal­ma­sı­nı ya­dır­ga­mı­yo­ruz. .... Böy­le kriz dö­nem­le­rin­de ka­mu ça­lı­şan­la­rı­na şans­lı adam gö­züy­le ba­kı­lı­yor. İşi ga­ran­ti, maa­şı ga­ran­ti de­ni­yor. Özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı te­dir­gin olu­yor. İş ye­rim ne ola­cak, işim ne ola­cak te­dir­gin­li­ği.. Ka­mu­suy­la öze­liy­le her­kes söz­leş­me­li ol­say­dı, mağ­du­ri­yet da­ha çok olur muy­du? Ba­na da­ha az olur­du gi­bi ge­li­yor. Ga­ran­ti ta­kın­tı­sı uzun va­de­de her­ke­si kö­rel­ti­yor. He­pi­miz ev ke­di­si gi­bi olu­yo­ruz. >> Aklınızda bulunsun 95 Ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin ra­fi­ne­ri çı­kış fi­ya­tı 58 ku­ruş. Ba­yi kâ­rı 40 ku­ruş. Ver­gi­ler 194 ku­ruş. 40 ku­ruş 58 ku­ru­şun yüz­de ka­çı edi­yor? 194 ku­ruş 58 ku­ru­şun kaç ka­tı? Ya da şöy­le dü­şü­nün: Bi­ri­si pet­ro­lü bi­ze be­da­va ver­se bi­le, biz 2.34 li­ra­ya kul­la­na­bi­li­yo­ruz. Bu he­sap­la pet­rol fi­yat­la­rı art­tı/azal­dı­nın bi­zim için an­la­mı ne?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT