BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ga­jın­dan gir­ip O­TO­MO­Bİ­Lİ ÇAL­DILAR

Ba­ga­jın­dan gir­ip O­TO­MO­Bİ­Lİ ÇAL­DILAR

Şiş­li­’de­ki il­ginç hır­sız­lık o­la­yın­da, ba­ga­jın­dan gir­dik­le­ri a­ra­cı düz kon­tak­la ça­lış­tı­ra­rak ça­lan hır­sız­lar ka­me­ra­ya ya­ka­lan­dı



> Mu­rat Ho­roz İS­TAN­BUL (İHA) ETRAFI KONTROL ETTİLER Akıl almaz olayda hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandıklarından habersiz çevreyi kontrol ederek bagaja girdiler. Şiş­li’de, oto hır­sı­zı 2 ki­şi bir oto­mo­bi­li ça­lar­ken gü­ven­lik ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­len­di. Ara­cın ba­ga­jın­dan gi­rip düz kon­tak­la ça­lış­tır­ma­yı ba­şa­ran hır­sız­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için gö­rün­tü­ler in­ce­le­me al­tı­na alın­dı. GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR Olay, Ful­ya Ma­hal­le­si Ful­ya Cad­de­si üze­rin­de ön­ce­ki ge­ce sa­at 04.30 su­la­rın­da mey­da­na gel­di. Hır­sız­lık anı ise bir bi­na­nın gü­ven­lik ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­len­di. Olay anın­da hır­sız­lar, ön­ce çal­mak is­te­dik­le­ri oto­mo­bi­lin çev­re­sin­de gel­dik­le­ri araç tur atıp ara­cı in­ce­li­yor. Çev­re­yi kon­trol eden hır­sız­lar­dan bi­ri­si, da­ha son­ra ya­ya ola­rak oto­mo­bi­lin ya­nı­na ka­dar ge­li­yor ve et­ra­fı­nı kol­la­dık­tan son­ra oto­mo­bi­lin ba­ga­jı­nı aça­rak içi­ne gi­ri­yor. Kı­sa sü­re için­de düz kon­tak­la oto­mo­bi­li ça­lış­tır­ma­yı ba­şa­ran hır­sız, da­ha son­ra araç­la hız­la olay ye­rin­den uzak­la­şı­yor. Gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na ya­ka­lan­dık­la­rın­dan ha­ber­siz ha­re­ket eden iki hır­sı­zın ya­ka­lan­ma­sı için po­lis, gö­rün­tü­le­ri in­ce­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT