BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇOK RENKLİ BİR MAÇ 1-1

ÇOK RENKLİ BİR MAÇ 1-1

Kay­se­ri i­le T­rab­zon’un mü­ca­de­le­si tam an­la­mıy­la ne­fes­le­ri kes­ti, ha­kem Öz­kah­ya s­kor­da et­ki­li ol­duANA­DO­LU DER­Bİ­Sİ MÜT­HİŞ Haf­ta­nın en kri­tik maç­la­rın­dan bi­ri Kay­se­ri’de oy­nan­dı. Kar­şı­laş­ma­da ve­ri­len iki pe­nal­tı­nın ya­nı sı­ra, çiz­gi­yi ge­çip geç­me­di­ği tar­tı­şı­lan bir de gol ka­ra­rı var­dı. Di­rek­ler­den dö­nen top­lar ve yağ­mur gi­bi ya­ğan kart­lar fut­bo­lun se­yir zev­ki­ni art­tı­ran gö­rün­tü­ler ol­du. 32’de kul­lan­dı­ğı pe­nal­tı atı­şı­nı di­re­ğe ni­şan­la­yan Umut, 59’da at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı­na Umut ka­zan­dı­rır­ken 0-1, Can­ge­le’nin ce­za sa­ha­sın­da yer­de kal­ma­sıy­la ka­za­nı­lan pe­nal­tı vu­ru­şu­nu 70’te Meh­met To­puz’un gol­le so­nuç­lan­dır­dı: 1-1. Umut’un vu­ru­şun­da Ay­dın çiz­gi üze­rin­de mü­da­ha­le et­tiy­se de yar­dım­cı ha­ke­mi­ne uyan Ha­lis Öz­kah­ya gol ka­ra­rı ver­di. EGE­MEN KA­FA AT­TI 75’te Can­ge­le’nin dü­şü­rül­me­siy­le ka­za­nı­lan ser­best atış­ta, Umut Koçin to­pun ba­şı­na geç­ti. Bu fut­bol­cu­nun sert vu­ru­şun­da me­şin yu­var­lak ka­le­ci­nin ba­kış­la­rı ara­sın­da di­rek­ten dön­dü. Son 15 da­ki­ka­da ar­tan tan­si­yon sa­ha içe­ri­sin­de sert­leş­me­lere se­bep olur­ken, 79. da­ki­ka­da Can­ge­le’nin ken­di­si­ne yap­tı­ğı fa­ul son­ra­sın­da si­nir­le­nen Ege­men ra­ki­bi­ne ka­fa atın­ca ha­kem di­rekt kır­mı­zı kar­tı­nı çı­kar­dı. Ra­ki­bi­nin 10 ki­şi kal­ma­sı­nı fır­sat bi­len ev sa­hi­bi ekip ga­li­bi­yet go­lü­nü ara­dı an­cak bu is­te­ğin­de ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. İki ta­kım 1 pua­na ra­zı olur­ken, Sü­per Lig li­de­ri Trab­zon, Kay­se­ri’de ara­dı­ğı­nı bu­la­ma­dı. > İsa AKAR -Kay­se­ri (İHA) SÜREÇ başladı “ARTIK HER MAÇ ZOR” T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ya­nal, Kay­se­ri’de her­ke­sin pu­an kay­bet­ti­ği­ni ve ken­di­le­ri­nin de i­yi mü­ca­de­le­si­ne rağ­men ra­kip­le­ri­ni mağ­lup e­de­me­dik­le­ri­ni i­fa­de et­ti. Ya­nal, şam­pi­yon­luk i­çin ke­sin ko­nuş­ma­sa da sü­re­cin baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ya­nal, “Ö­ne geç­tik a­ma ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­dan bir kar­ma­şa­da be­ra­ber­lik ol­du. T­rab­zon’un zir­ve­den u­zak­laş­tı­ğı fa­lan yok. Kay­se­ri li­gin en az gol yi­yen ta­kı­mı. Ar­tık lig­de her maç zor” şek­lin­de ko­nuş­tu. COLMAN CEZALI Song, a­lı­nan bir pu­a­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­siy­le il­gi­li o­la­rak da, “Be­ra­be­re kal­ma­la­rı ho­şu­mu­za gi­der. En a­zın­dan pu­an far­kı­nı ko­ru­muş o­lu­ruz” de­di. Sel­çuk İ­nan da he­def­le­ri­nin ilk ya­rı­yı li­der ta­mam­la­mak ol­du­ğu­nu ve ön­le­rin­de­ki 3 ma­çı ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de bu he­def­le­ri­nin tu­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Ö­te yan­dan dün sa­rı kart gö­ren Col­man, ö­nü­müz­de­ki haf­ta oy­na­na­cak o­lan Ko­ca­e­lis­por ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. B.Bld.A­ta­türk S­ta­dı, 28 Ka­sım 2008 >> KAYSERİ 1 ­So­u­ley­ma­no­u 6 A­li Tu­ran 6 E­ren Gün­gör 5.5 Ay­dın 6 ­To­le­do 6 ­Meh­met To­puz 7.5 ­Sa­i­do­u 6.5 ­Ra­gıp 6 (Bi­lal A­ziz dk.70) 5 O­lem­be 5 (U­mut dk.70) 5.5 ­Meh­met E­ren 7 (Ab­dul­lah 90+2) ? ­Can­ge­le 7 Yu­suf ­Tev­fik T.D.: To­lu­nay Kaf­kas >> TRABZON 1 Syl­va 6 ­Ser­kan 6 ­Song 6 E­ge­men 5.5 ­Ca­le 6.5 ­Hü­se­yin 5 ­Sel­çuk 5.5 ­Col­man 5.5 (Tay­fun dk.82) ? ­Yat­ta­ra 6 (Cey­hun dk.90) ? U­mut 7.5 ­Gök­han 4.5 (I­sa­ac dk.80) ? O­nur Ad­nan ­Gi­ray Er­gin T.D.: Er­sun Ya­nal GOL­LER: Umut (dk.59), Meh­met To­puz (dk.70. pen.) KA­ÇAN PE­NAL­TI: Umut (dk.32) SA­RI KART­LAR: Ali Tu­ran, Ra­gıp, Meh­met To­puz, Can­ge­le, Ay­dın (Kay­se­ri), Col­man, Ser­kan, Ca­le (Trab­zon) KIR­MI­ZI KART: Ege­men (dk.79) Trab­zon HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, M.Em­re Eyi­soy, Adil Si­nem PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 13 8 4 1 19 10 28 ­Be­şik­taş 12 7 4 1 22 9 25 An­ka­ra 12 7 2 3 18 9 23 ­Si­vas 12 6 4 2 18 10 22 G.Sa­ray 12 6 3 3 25 15 21 F.Bah­çe 12 6 2 4 24 16 20 ­Kay­se­ri 13 5 5 3 12 7 20 G.An­tep 12 5 3 4 16 16 18 ­Bur­sa 12 5 2 5 18 20 17 ­Kon­ya 12 4 3 5 14 18 15 B.Be­le­di­ye 12 4 3 5 12 16 15 ­De­niz­li 12 4 2 6 18 23 14 Es­ki­şe­hir 12 3 4 5 14 19 13 M­KE A.Gü­cü 12 2 5 5 12 18 11 An­tal­ya 12 2 4 6 14 20 10 G.Bir­li­ği 12 2 4 6 13 20 10 ­Ha­cet­te­pe 12 2 3 7 7 15 9 ­Ko­ca­e­li 12 1 3 8 13 28 6
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT