BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel İda­re’nin 2009 büt­çe­si ka­bul edi­di

Özel İda­re’nin 2009 büt­çe­si ka­bul edi­di

İs­tan­bul İl Ge­nel Mec­li­si­nin Ka­sım ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da 2009 ma­li yı­lı özel ida­re­si ya­tı­rım prog­ra­mı, per­for­mans pla­nı ve büt­çe ta­sa­rı­sı ele alın­dı.İs­tan­bul İl Ge­nel Mec­li­si­nin Ka­sım ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da 2009 ma­li yı­lı özel ida­re­si ya­tı­rım prog­ra­mı, per­for­mans pla­nı ve büt­çe ta­sa­rı­sı ele alın­dı. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len oy­la­ma­da ya­tı­rım prog­ra­mı, per­for­mans pla­nı ve büt­çe oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. İs­tan­bul İl Özel İda­re­si­nin 2009 ma­li yı­lı büt­çe­si, 248 mil­yon 979 bin 607 YTL’si ya­tı­rı­ma ay­rıl­mak üze­re 375 mil­yon YTL ola­rak ka­ra­ra bağ­lan­dı. Oy­la­ma­dan son­ra ko­nu­şan Va­li Mu­am­mer Gü­ler, büt­çe­nin oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, İs­tan­bul hal­kı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT