BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HASAN YOL­CU MU?

HASAN YOL­CU MU?

G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, söz­leş­me­si se­zon so­nun­da bi­ten e­mek­tar fut­bol­cu­suy­la ye­ni mu­ka­ve­le im­za­la­ma­ya ya­naş­mı­yor> Ercan YILDIZ YÖ­NE­Tİ­ME KIR­GIN G.Sa­ray’da Ha­san Şaş dö­ne­mi so­na mı eri­yor? Sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min se­zon so­nun­da söz­leş­me­si so­na ere­cek olan emek­tar yıl­dız­la ye­ni bir mu­ka­ve­le yap­ma­ya ya­naş­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Tıp­kı Ha­san gi­bi, söz­leş­me­le­ri se­zon so­nun­da bi­te­cek olan Ay­han ve Em­re Aşık’la ilk gö­rüş­me­yi ya­pan ve söz­lü an­laş­ma sağ­la­yan yö­ne­ti­min, Ha­san Şaş’a he­nüz bir tek­lif­te bu­lun­ma­ma­sı akıl­la­ra “Ha­san Şaş göz­den çı­ka­rıl­dı mı?” so­ru­la­rı­nı ge­tir­di. Yıl­lık 2 mil­yon eu­ro gi­bi as­tro­no­mik bir üc­ret alan ve geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da sa­kat­lı­ğın­dan do­la­yı ame­li­yat olan Ha­san, yö­ne­ti­min has­ta­ne­ye “geç­miş ol­sun zi­ya­re­ti”ne gel­me­me­si­ne çok içer­le­miş ve ya­kın çev­re­si­ne bu du­rum­dan ya­kın­dı­ğı be­lir­til­miş­ti. AY­HAN’DA İŞ­LEM TA­MAM Ha­san Şaş’ta bu du­rum ya­şa­nır­ken Ay­han Ak­man’ın yö­ne­tim­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­de 2+1 yıl­lık an­laş­ma sağ­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. 2001 yı­lın­da gel­di­ği sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­te per­for­man­sın­da hiç­bir za­man bü­yük dü­şüş­ler ya­şa­ma­yan 31 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun, yıl­lık 1 mil­yon do­la­ra el sı­kış­tı­ğı ifa­de edil­di. Ay­han’la an­laş­ma sağ­la­yan yö­ne­ti­min, Em­re Aşık’tan son­ra son haf­ta­la­rın form­suz is­mi Non­da’yla da gö­rü­şe­ce­ği bil­di­ril­di. Kon­go­lu gol­cü, se­zon ba­şın­da yö­ne­tim­le bir gö­rüş­me yap­mış, ‘dev­re ara­sın­da tek­rar gö­rü­şe­lim’ ce­va­bı­nı al­mış­tı. Ay­rı­ca ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen De Sanc­tis’in de bon­ser­vi­si­ni al­mak is­te­yen yö­ne­tim, İtal­yan ka­le­ci­nin Udi­ne­se ile olan bon­ser­vis prob­le­mi­ni gi­der­me­si­ni bek­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT