BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YE­Nİ HE­DEF HA­CET­TE­PE

YE­Nİ HE­DEF HA­CET­TE­PE

G.Sa­ray, pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Ha­cet­te­pe i­le ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na a­ra ver­me­den baş­la­dı. Ant­ren­man ön­ce­si S­kib­be fut­bol­cu­la­rıy­la bir sü­re soh­bet et­ti.G.Sa­ray, pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Ha­cet­te­pe i­le ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na a­ra ver­me­den baş­la­dı. Ant­ren­man ön­ce­si S­kib­be fut­bol­cu­la­rıy­la bir sü­re soh­bet et­ti. Me­ta­list ma­çın­da for­ma gi­yen o­yun­cu­lar ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ya­par­ken, di­ğer o­yun­cu­lar, min­ya­tür ka­le ma­çın ar­dın­dan dar a­lan­da çift ka­le maç oy­na­dı. Be­lin­de ağ­rı­la­rı o­lan Ha­kan i­le i­zin is­te­yen Ar­da ant­ren­ma­na ka­tıl­ma­dı. > Fehim KAYACAN S­KİB­BE’YE ŞAN­TAJ! S­kib­be’nin, ge­çen yıl bir po­lis ta­ra­fın­dan şan­ta­ja uğ­ra­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Köl­ner Exp­ress Ga­ze­te­si’nin ha­be­ri­ne gö­re, bir ka­dın po­lis me­mu­ru S­kib­be’den e­şiy­le çe­kil­miş ö­zel fo­toğ­raf­la­rı­nı ya­yın­la­ma teh­di­diy­le 150 bin E­u­ro is­te­di. An­cak pa­ra­nın tes­lim e­di­le­ce­ği gün ka­dın me­mur ve o­na yar­dım­cı o­lan ar­ka­da­şı­nın ya­ka­lan­dı­ğı i­fa­de e­dil­di. G.SARAY NOTLARI M.To­pal dö­nü­yor Sa­kat­lı­ğı­nı ta­ma­men at­la­tan Meh­met To­pal, Ha­cet­te­pe ma­çıy­la bir­lik­te ye­ni­den sa­ha­la­ra dön­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Dün­kü tak­tik ça­lış­ma­da ta­kı­ma dö­nüş sin­yal­le­ri ve­ren genç ye­te­nek, bir ara Meh­met Gü­ven’in ka­le­ye gi­ren şu­tu­nu çı­ka­rır­ken, kı­sa sü­re­li bir sa­kat­lık ge­çi­re­rek Skib­be’yi kor­kut­tu. Aya­ğa kal­ka­rak ça­lış­ma­ya de­vam eden To­pal’ın pa­zar gü­nü for­ma giy­me­si bek­le­ni­yor. Kah­ve­ler Gü­ler’den An­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de an­tre­nör Ce­vat Gü­ler, ka­le­ci Ay­kut’a, Ümit’in at­tı­ğı 4 şu­tu da kur­tar­ma­sı ha­lin­de kah­ve ıs­mar­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek id­di­aya gir­di. Gü­ler, atış­lar­dan so­nun­cu­su­nu go­le çe­vi­ren Ümit’e kah­ve­yi ıs­mar­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yin­ce, Ay­kut’un is­te­ği üze­ri­ne bu kez 2 şut için id­di­aya gi­ril­di. Ümit’in 2 atı­şı­nı da kur­ta­ran Ay­kut, “Ben de­ğil­sem, kim form­da?”, “Çok form­da­yım” di­ye ba­ğı­ra­rak, Ce­vat Gü­ler’e sa­rıl­dı. Hert­ha’ya prim G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nda çar­şam­ba gü­nü kar­şı­la­şa­ca­ğı Hert­ha Ber­lin’in fut­bol­cu­la­rı, tu­ru geç­me­le­ri du­ru­mun­da ki­şi ba­şı­na 20 bin eu­ro prim ala­cak. Bild ga­ze­te­sin­de yer alan ha­ber­de, G.Sa­ray’ın Me­ta­list’e ye­nil­me­si kö­tü bir sür­priz ola­rak de­ğer­len­di­ri­lir­ken, sa­rı-kır­mı­zı­lı eki­bin grup­tan çık­ma­yı ga­ran­ti­le­mek için Ber­lin’de­ki maç­ta en az 1 pua­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı. Ö­te yan­dan Hert­ha, Bun­des­li­ga’da Da­um’un ta­kı­mı Köln’ü 2-1 yen­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT