BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maç­la­rın k­ra­lı bu!

Maç­la­rın k­ra­lı bu!

Vay anam vay! O na­sıl bir maç­tı öy­le! İna­nın, der­bi­ler, fi­nal­ler, hat­ta Dün­ya Ku­pa­sı maç­la­rı­na taş çı­kar­tır­dı, Kay­se­ris­por’un dün ge­ce­ki li­der Trab­zons­por’la olan mü­ca­de­le­si.Vay anam vay! O na­sıl bir maç­tı öy­le! İna­nın, der­bi­ler, fi­nal­ler, hat­ta Dün­ya Ku­pa­sı maç­la­rı­na taş çı­kar­tır­dı, Kay­se­ris­por’un dün ge­ce­ki li­der Trab­zons­por’la olan mü­ca­de­le­si. Zevk­li, he­ye­can­lı, tem­po­lu, coş­ku­lu, tar­tış­ma­lı ve ke­yif­liy­di! İki ta­kı­mın da bi­rer to­pu di­rek­ler­den dön­dü. Gol­cü­ler şans­sız­dı. İki ta­kım da bir­bir­le­ri­nin oyu­nu­nu boz­mak için tak­tik fa­ul­le­re baş vur­du, sert­lik­ler ol­du, kart­lar ha­va­da uçuş­tu. Ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya‘nın işi çok zor­du ve çok kri­tik ka­rar­lar ver­di. Özel­lik­le pe­nal­tı­lar! ...Ve Trab­zons­por’un çiz­gi­yi ge­çip geç­me­di­ği net ol­ma­yan go­lü akıl­la­rı ka­rış­tır­dı. Ha­kem Öz­kah­ya‘dan çok Tür­ki­ye’nin en iyi yar­dım­cı ha­kem­le­rin­den M.Em­re Eyi­soy‘un şans­sız­lı­ğı­na yan­dım. Fut­bol adı­na, Trab­zon’da pe­nal­tı vu­ru­şu­nu di­re­ğe ni­şan­la­yan Umut‘un şans­sız­lı­ğı­na üzül­düm! Fut­bo­lu bu ka­dar yü­rek­ten oy­na­yan Ege­men gi­bi bir mü­ca­de­le ada­mı­nın Zi­da­ne‘ı çağ­rış­tı­ran ka­fa vu­ru­şu­nu ayıp­la­dım. Bu ka­dar ucuz da kır­mı­zı kart gö­rül­mez ki! Ama, Can­ge­le, Olem­be ve Meh­met To­puz gi­bi yıl­dız­la­rın vir­tü­öz­le­re taş çı­kart­tı­ran o ne­fes ke­sen fut­bol gös­te­ri­si­ne hay­ran ol­dum. Te­şek­kür­ler Tür­ki­ye... Te­şek­kür­ler, Tür­ki­ye’ye buz gi­bi ha­va­da in­sa­nın ilik­le­ri­ni ısı­tan sı­cak­lık­ta­ki maç key­fi­ni ya­şa­tan gü­zel oyu­nun tak­tik adam­la­rı To­lu­nay Kaf­kas ve Er­sun Ya­nal ho­cam. ­Bu gü­zel o­yun­da han­gi­si kay­be­der­se kay­bet­sin; ya­zık o­la­cak­tı!.. Fut­bo­lun a­da­le­ti de bu hak­sız­lı­ğa i­zin ver­me­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT