BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EUROLEAGUE PANORAMA

EUROLEAGUE PANORAMA

Fi­nal Fo­ur he­de­fiy­le yo­la çı­kan Efes, güç­lü kad­ro­su­na rağ­men bek­le­nen pat­la­ma­yı ya­pa­ma­dı> Tur­gay Sa­kar­ya * tur­gay.sa­kar­ya@tg.com.tr Hak­kı­nı ver hak­kı­nı! Av­ru­pa Li­gi’ne ve­ri­len bir haf­ta­lık ara Efes ve F.Bah­çe Ül­ker’e ya­ra­ma­dı. Efes, İs­tan­bul’da Re­al Mad­rid’e mağ­lup olup ikin­ci tur şan­sı­nı zo­ra so­kar­ken, sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Ro­ma dep­las­ma­nın­da­ki iyi oyu­nu­nu ma­çın so­nu­cu­na yan­sı­ta­ma­dı. Av­ru­pa’da ye­ni­den adı­nı du­yur­mak için se­zo­na flaş trans­fer­ler­le gi­ren Efes, hüs­ran­la­rı oy­na­ma­ya de­vam edi­yor. Ab­di İpek­çi’yi dol­du­ran bin­ler­ce se­yir­ci­ye rağ­men, es­ki Kar­şı­ya­ka­lı Qu­in­ton Hos­ley’i dur­dur­ma­yı be­ce­re­me­di­ler. Sa­vun­ma­sı­nı hâ­lâ otur­ta­ma­yan, Ri­ba­unt (Re­al 28, Efes 20) ve asist­ler­de (Re­al 22, Efes 8) ge­ri­de ka­lan Efes’in bu ma­çı ka­zan­ma­sı za­ten im­kan­sız­dı. Bas­ket­bol­se­ver­ler, Drobn­jak’ı ye­ni­den renk­le­ri­ne bağ­la­yan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar­dan es­ki gün­le­ri­ne ge­ri dön­me­si­ni arzuluyor. F.Bah­çe Ül­ker ise sa­kat­lık­lar yü­zün­den kad­ro sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı­na rağ­men iyi mü­ca­de­le edi­yor. İtal­ya dep­las­ma­nın­da tem­po­yu hiç dü­şür­me­yen sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Ro­ma’yı sal­la­dı an­cak yı­ka­ma­dı. Lig­de üst üs­te zor­lu maç­lar oy­na­yan F.Bah­çe’de, Koç Tan­je­vic, “Bu mü­ca­de­le­nin hak­kı ga­li­bi­yet ol­ma­lıy­dı” söz­le­riy­le öğ­ren­ci­le­ri­nin ser­gi­le­di­ği per­for­mans­tan mem­nun ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor. Ro­ma’da Smith (3/10) al­dı­ğı top­la­rı da­ha iyi kul­la­na­bil­sey­di, şim­di li­der­lik kol­du­ğun­da F.Bah­çe Ül­ker otu­ru­yor ola­cak­tı. Tem­sil­ci­mi­zin, İtal­ya’ya gö­tü­rül­me­si­ne rağ­men gö­rev ve­ril­me­yen Gor­dan Gi­ri­cek’in dön­me­siy­le üst sı­ra­la­ra tır­ma­na­ca­ğı­nı umut edi­yor, Gi­ri­cek’in NBA tec­rü­be­si­ni bi­ran ön­ce Türk bas­ket­bol­se­ve­riy­le pay­laş­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Drobn­jak tak­vi­ye­si Efes, ge­çen se­zon Be­şik­taş’ta for­ma gi­yen Pred­rag Drobn­jak’la an­laş­tı. Ka­sun’un sa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan Jo­nes’u renk­le­ri­ne bağ­la­yan an­cak ge­ri gön­de­ren Efes, Drobn­jak’ı Türk sta­tü­sün­de oy­nat­ma­ya ça­lı­şa­cak. Drobn­jak, ge­çen se­zon lig­de 8.9 sa­yı or­ta­la­ma­sıy­la oy­na­mış­tı. >> A GRUBU TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P ­1-Olim­pi­akos 5 4 1 424 384 9 2-Ci­bo­na 5 4 1 373 365 9 3-Ma­la­ga 5 3 2 383 374 8 4-Avel­li­no 5 2 3 381 398 7 5-Mac­ca­bi 5 2 3 389 408 7 6-Le Mans 5 - 5 379 400 5 >> B GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-Bar­ce­lo­na 5 4 1 382 313 9 2-Sie­na 5 4 1 406 343 9 3-Pa­nat­hi­na­ikos 5 4 1 372 347 9 4-Pro­kom 5 2 3 349 343 7 5-Nancy 5 1 4 318 403 6 6-Zal­gi­ris 5 - 5 302 380 5 >> C GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P ­1-Ro­ma 4 4 1 395 363 9 2-TA­U 4 3 2 467 423 8 3-FB Ül­ker 4 3 2 378 383 8 4-Ba­da­lo­na 4 2 3 396 393 7 5-Al­ba Ber­lin 4 2 3 349 400 7 6-Olim­pi­ja 4 1 4 385 408 6 > D GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-CSKA 5 5 - 387 300 10 2-R.Mad­rid 5 3 2 383 355 8 3-Par­ti­zan 5 2 3 351 349 7 4-Efes 5 2 3 360 394 7 5-Pa­ni­oni­os 5 2 3 341 386 7 6-Mi­la­no 5 1 4 357 395 5
Kapat
KAPAT