BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ne­ye gö­re rey­ting?!..”

“Ne­ye gö­re rey­ting?!..”

Rey­ting de­nil­di­ği za­man ak­la ilk ge­len söz­cük­ler; AGB, öl­çüm a­le­ti ve de­nek­ler o­lu­yor.Rey­ting de­nil­di­ği za­man ak­la ilk ge­len söz­cük­ler; AGB, öl­çüm a­le­ti ve de­nek­ler o­lu­yor. Yıl­lar bo­yu 2000-2500 ci­va­rın­da­ki ko­nut­la­ra yer­leş­ti­ri­len bu öl­çüm ci­haz­la­rı a­ra­cı­lı­ğıy­la rey­ting öl­çüm­le­ri ya­pı­lı­yor. Bu öl­çüm a­let­le­ri­nin ta­ma­mı ö­zel­lik­le bü­yük şe­hir­le­rin ge­lir dü­ze­yi bü­yük böl­ge­le­rin­de. Ya­ni A­na­do­lu’nun bir­çok yö­re­si­nin bu öl­çüm­le­re dâ­hil e­dil­di­ği­ne da­ir e­li­miz­de ve­ri yok. Ay­rı­ca 2000 ci­va­rın­da­ki ko­nut­la­ra yer­leş­ti­ri­len öl­çüm ci­haz­la­rıy­la sağ­lık­lı, ta­raf­sız ve net so­nuç­lar or­ta­ya çık­tı­ğı da ay­rı bir tar­tış­ma ko­nu­su­dur. ­Bir gün bir ka­nal­da mil­li ma­çı­mız ya­yın­la­nı­yor. Da­ha son­ra rey­ting so­nuç­la­rı­na ba­kı­yor­su­nuz, ay­nı gün, fi­lan ka­nal­da­ki sı­ra­dan bir di­zi, gü­ya mil­li ma­çın bir hay­li ö­nü­ne geç­miş. O­la­cak iş de­ğil!.. “Ne­ye gö­re rey­ting kar­de­şim?!..” di­ye so­rar­lar in­sa­na!.. TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin’in rey­ting öl­çüm­le­riy­le il­gi­li ra­hat­sız­lı­ğı ve e­leş­ti­ri­le­ri­ne ka­tıl­ma­mak el­de de­ğil!.. E­vet, rey­ting öl­çüm­le­ri sa­de­ce 2000 de­nek­le sı­nır­lı kal­ma­yıp A­na­do­lu’nun dört bir ya­nı­na bin­ler­ce öl­çüm a­le­tiy­le ta­şın­ma­lı ve bu a­raş­tır­ma R­TÜK ya da No­ter ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­rek so­nuç­lan­ma­lı!.. ­Bu a­ra­da ço­cuk­la­rı­mı­zın gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la sey­re­de­bi­le­ce­ği TRT Ço­cuk ka­na­lı­nı hiz­me­te a­çan ve za­rar­lı reklâm­la­rı bün­ye­si­ne sok­ma­yan TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him ­Şa­hin‘i de teb­rik e­de­rim. Ni­ce za­rar­sız, ka­nal, p­rog­ram, reklâm ve ha­ber ya­yın­la­rı te­men­ni­siy­le!..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT