BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bostancı’da ta­kı ta­sa­rım sergisi

Bostancı’da ta­kı ta­sa­rım sergisi

Bos­tan­cı Halk Eği­tim Mer­ke­zi’nde iki yıl­dır Ku­yum­cu­luk ve Mü­cev­her kur­su­na de­vam eden öğ­ren­ci­ler, ken­di ta­sa­rım­la­rı olan bir­bi­rin­den gü­zel ta­kı­la­rı ser­gi­le­di­ler.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Bos­tan­cı Halk Eği­tim Mer­ke­zi’nde iki yıl­dır Ku­yum­cu­luk ve Mü­cev­her kur­su­na de­vam eden öğ­ren­ci­ler, ken­di ta­sa­rım­la­rı olan bir­bi­rin­den gü­zel ta­kı­la­rı ser­gi­le­di­ler. Ku­yum­cu­lu­ğa olan il­gi­nin her ge­çen gün art­tı­ğı­nı be­lir­ten ta­kı ta­sa­rı­mı öğ­ret­me­ni Fer­han Kı­zı­ler, ta­kı ta­sa­rı­mının gü­nü­müz­de sa­yı­lı mes­lek­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bos­tan­cı Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dü­rü Lok­man Yıl­maz da mer­kez­le­rin­de eği­tim gör­müş 15 kur­si­ye­rin, ku­yum­cu­luk sek­tö­rün­de işe yer­leş­ti­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT