BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Film fes­ti­va­li­ne muhteşem a­çı­lış

Film fes­ti­va­li­ne muhteşem a­çı­lış

Dün­ya si­ne­ma­sı­nın seç­kin ör­nek­le­ri­nin bir a­ra­ya ge­ti­ril­di­ği ‘U­lus­la­ra­ra­sı Bur­sa İ­pek Yo­lu Film Fes­ti­va­line, 120 film katılıyor> Er­sin Ya­şar - Or­han Akın BUR­SA İHA ­Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin’in ev sa­hip­li­ği­ni yap­tı­ğı fes­ti­va­le Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay da katıldı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 3.’sü ger­çek­leş­ti­ri­len ‘Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li, gör­kem­li bir açı­lış­la baş­la­dı. Mek­si­ka­lı ün­lü ak­tör Ga­el Gar­ci­a Ber­nal, Hül­ya Koç­yi­ğit, Mel­tem Cum­bul gi­bi isim­ler bü­yük il­gi gö­rür­ken, Muh­te­rem Nur ve Se­zen Se­zin’e onur ödü­lü ve­ril­di. Me­ri­nos Ata­türk Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen ge­ce kır­mı­zı ha­lı ge­çi­şiy­le baş­la­dı. Kor­han Abay ile Eb­ru Cün­dü­be­yoğ­lu’nun sun­du­ğu ge­ce­ye Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Kır­gı­zis­tan Kül­tür ve En­for­mas­yon Ba­ka­nı Sul­tan Ra­yev, El­ve­da Gül­sa­rı fil­mi­nin yö­net­me­ni Ar­dak Amir­ku­lov, Cen­giz Ayt­ma­tov’un kar­de­şi Ro­za Ay­ma­tov, Teo­man, Müs­lüm Gür­ses ile Türk si­ne­ma­sı­nın bir­çok oyun­cu­su ka­tıl­dı. Ge­ce­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Fes­ti­val Baş­ka­nı Ali Ça­lı­şır yap­tı. Ba­ka­nı Gü­nay ise ge­ce­ye ka­tıl­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin bü­yük bir fes­ti­va­le ev sa­hip­li­ği yap­tık­la­rı için gu­rur duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Tö­re­nin ar­dın­dan, açı­lış fil­mi ola­rak, Cen­giz Ayt­ma­tov’un ka­le­me al­dı­ğı ve Ar­dak Amir­ku­lov’un si­ne­ma­ya uyar­la­dı­ğı 2008 ya­pı­mı ‘’El­ve­da Gül­sa­rı’’ fil­mi gös­te­ril­di. 4 Ara­lık­ta so­na ere­cek Fes­ti­val, dün­ya si­ne­ma­sı­nın seç­kin ör­nek­le­rin­den olu­şan 50 ül­ke­den top­lam 120 fil­mi Tür­ki­ye’de ilk de­fa iz­le­yi­ciy­le bu­luş­tu­ra­cak. Ser­gi­le­rin de iz­le­ni­me su­nu­la­ca­ğı fes­ti­val, çok sa­yı­da yö­net­men ve oyun­cu­yu si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­cak. Ay­rı­ca, fes­ti­val kap­sa­mın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı Al­tın Ka­ra­göz Uzun Met­raj Film ya­rış­ma­la­rı dü­zen­le­ne­cek. Fes­ti­val, 4 Ara­lık ta­ri­hin­de so­na ere­cek. ­O­yun­cu­lar Sır­rı E­li­taş ve Sü­heyl Eğ­ri­boz’a ‘’E­mek Ö­dü­lü’’ ve­ril­di. Te­o­man ve Müs­lüm Gür­ses dü­e­ti iz­le­yen­ler­den bü­yük al­kış al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT