BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küs mü­sün?

Küs mü­sün?

Hadi ba­na ce­vap ver:Hadi ba­na ce­vap ver: Öle­rek se­ni terk et­mem ile; Kü­se­rek be­ni terk et­men ara­sın­da ne fark var?.. * Şu fark var, bu iki terk olu­nuş ara­sın­da: Bi­ri, her iki­mi­zin de ira­de­miz dı­şın­da... Ya­ni elin­de ol­ma­dan ve ya­ni elim­de ol­ma­dan; de­ri­in ve git­tik­çe de­rin­le­şe­cek bir acı sö­küp alı­yor be­ni sen­den... Di­ğe­rin­de ise; Bi­le­rek... İs­te­ye­rek... İra­den dâ­hi­lin­de ve ak­lın ba­şın­da ol­du­ğu­nu id­di­a ede­rek; Ol­ma­yı­şa atı­yor­sun, sa­vu­ru­yor­sun be­ni!.. * Bu ka­dar mı ge­niş ha­ya­tın?.. Bu ka­dar mı bit­mez za­man­la­ra sa­hip ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­sun? * Ha­yat, in­ce bir ip üze­rin­de yü­rü­mek gi­bi zor as­lın­da! Bir cam­baz, ip üs­tün­de yü­rür­ken; değ­ne­ği­ne bir kuş kon­sa ve­ya kon­muş kuş­lar­dan bi­ri uç­sa dü­şü­yor, ye­re ça­kı­lı­yor! Bir kuş ka­dar da mı ağır­lı­ğı yok­tur ha­ya­tın­da; küs­tü­ğün kim­se­nin?.. ..... Dü­şer­sin son­ra! Ça­kı­lır­sın son­ra ve “söy­le­me­din” di­ye­mez­sin! * Be­nim için; “bir za­man­lar var­dı” de­men­le sa­na ne ka­zan­dı­ra­bi­li­rim?.. Ben, eğer sa­na bir şey­ler ka­ta­cak­sam; “iş­te va­rım” di­ye­bi­li­yor­ken ya­pa­bi­li­rim an­cak bu­nu! Sa­na bir şey fı­sıl­da­ma­ma izin ver: “İş­te, va­rım!..” * Küs­mek; ya­şa­ya­nı ölü ka­bul et­mek­tir! Küs­mek; ara­mız­da­ki alış­ve­ri­şi öl­dür­mek­tir! Ha­di şim­di ba­na ce­vap ver: Öle­rek se­ni terk et­mem ile; kü­se­rek be­ni terk et­men ara­sın­da ne fark var?..
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT