BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­se kar­ne­le­ri in­ter­net­te

Li­se kar­ne­le­ri in­ter­net­te

İl­köğ­re­ti­min ar­dın­dan li­se­ler de sa­nal kar­ne uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­yor. Uy­gu­la­may­la bir­lik­te ba­zı öğ­ren­ci­le­rin, dü­şük not­lar üze­rin­de­ki “ka­lem oyun­la­rı­”nın da so­na er­me­si amaç­la­nı­yor.> Gökhan Kaya ANKARA  Tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler ala­nın­da bir­çok ye­ni­li­ği ha­ya­ta ge­çi­ren Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, da­ha ön­ce il­köğ­re­tim okul­la­rın­da uy­gu­la­nan “e-Okul Pro­je­si­”ni or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da da ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Böy­le­lik­le ve­li­ler li­se­ler­de öğ­re­nim gö­ren ço­cuk­la­rı­nın kar­ne­le­ri­ni in­ter­net üze­rin­den ta­kip ede­bi­le­cek. TEKNOLOJİ VELİNİN HİZMETİNDE “E-Okul Pro­je­si­”, ve­li­le­re ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li oku­la de­vam du­ru­mu, kar­ne not­la­rı gi­bi ve­ri­le­ri iz­le­me im­ka­nı sun­ma­nın ya­nı sı­ra öğ­ren­ci­le­rin oku­duk­la­rı ki­tap­lar­dan al­dık­la­rı bel­ge­le­re, haf­ta­lık ders prog­ram­la­rın­dan dav­ra­nış pu­an­la­rı­na bü­tün bil­gi­le­rin elek­tro­nik or­ta­ma alın­ma­sı­nı, iş­lem­le­rin bu­ra­dan yü­rü­tül­me­si­ni ön­gö­rü­yor. Böy­le­lik­le ge­çen yıl il­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin in­ter­net üze­rin­den al­dı­ğı “sa­nal kar­ne­” uy­gu­la­ma­sı, li­se­ler­de de bu ya­rı­yıl­dan iti­ba­ren baş­la­tıl­mış ola­cak. Sa­nal kar­ne uy­gu­la­ma­sıy­la bir­lik­te ba­zı öğ­ren­ci­le­rin kı­rık not­la­rı­nı tah­ri­fat­la de­ğiş­tir­me gi­bi şi­ka­yet­ler de so­na ere­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT