BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan­ser­li ke­mik ye­ri­ne p­ro­tez

Kan­ser­li ke­mik ye­ri­ne p­ro­tez

Kan­se­re ya­ka­la­nan 29 ya­şın­da­ki Sel­da Sel­ve­r’­in has­ta­lık­lı ke­mi­ği alı­na­rak ye­ri­ne pro­tez ta­kıl­dı ve ba­ca­ğı ke­sil­mek­ten kur­tul­du> Sü­ley­man El­çin AN­TAL­YA İHA HASTA 6 HAFTA SONRA YÜRÜYEBİLECEK Or­to­pe­dik On­ko­lo­ji­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ah­met Tu­ran Ay­dın “Na­kil­de has­ta­nın vü­cu­dunun red­det­me­me­si için pro­te­zi ke­mik to­zuy­la kap­la­dık. Aya­ğı ke­sil­mek­ten kur­tu­lan has­ta 6 haf­ta son­ra aya­ğa kal­ka­ca­k” di­ye ko­nuş­tu. BA­CA­ĞI KUR­TUL­DU Ba­ca­ğı ke­sil­mek­ten kur­tu­lan 2 ço­cuk an­ne­si Sel­da Se­ver, pro­tez ile ye­ni­den yü­rü­me im­ka­nı­na ka­vu­şa­cak. Is­par­ta­’da ya­şa­yan ev­li ve 2 ço­cuk an­ne­si 29 ya­şın­da­ki Sel­da Se­ver, 6 ay ön­ce şid­det­li ayak ve bel ağ­rı­sıy­la te­da­vi ol­mak için has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Has­ta­ne­de çe­ki­len rönt­ge­nin ar­dın­dan genç ka­dı­nın sol aya­ğı­nın kı­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di. Bir tür ke­mik kan­se­ri olan os­te­osar­kom­dan şüp­he­le­nen dok­tor­lar has­ta­yı, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Or­to­pe­dik On­ko­lo­ji kli­ni­ği­ne sevk et­ti. Bu­ra­da ya­pı­lan mu­aye­ne­nin ar­dın­dan Se­ve­r’­in mil­yon­da 1 gö­rü­len os­te­osar­kom has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı­ğı be­lir­len­di. Çok hız­lı iler­le­yen has­ta­lık se­be­biy­le ayak ke­mi­ği 3 ay içe­ri­sin­de tah­rip olan Se­ve­r’­e Tür­ki­ye­’de çok na­dir uy­gu­la­nan pro­tez ke­mik nak­li ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. TEK­RAR AYA­ĞA KAL­KA­Bİ­LE­CEK Has­ta­ne­de 2.5 ay ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­si gö­ren Se­ver, 3 gün ön­ce ame­li­ya­ta alın­dı. Ayak ke­mi­ği kal­ça­sın­dan baş­la­mak üze­re ayak bi­le­ği­ne ka­dar çı­ka­rı­lan Se­ve­r’­e özel ha­zır­la­nan bir pro­tez 8 sa­at sü­ren bir ope­ras­yon­la nak­le­dil­di. Se­ver, “Dok­tor­la­rı­ma gü­ven­dim ve ame­li­yat ol­dum. 2 ço­cuk an­ne­si­yim aya­ğım ol­ma­say­dı on­la­ra na­sıl ba­kar­dım bi­le­mi­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT