BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 711’e göre ‘kaybettim’ demek yetiyor

711’e göre ‘kaybettim’ demek yetiyor

Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu’nda çe­kin kay­be­dil­me­si, ça­lın­ma­sı ya da gasp edil­me­si du­ru­mun­da çek sa­hi­bi­ni ko­ru­yan mad­de, borç­lu­nun ti­ca­ret­ten za­rar­lı çık­ma­sı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la ha­zır­lan­dı.Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu’nda çe­kin kay­be­dil­me­si, ça­lın­ma­sı ya da gasp edil­me­si du­ru­mun­da çek sa­hi­bi­ni ko­ru­yan mad­de, borç­lu­nun ti­ca­ret­ten za­rar­lı çık­ma­sı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la ha­zır­lan­dı. Borç­lu olan ki­şi, çe­ki rı­za­sı ol­ma­dan im­za­la­dı­ğı­nı, ça­lın­dı­ğı­nı ya da kay­bol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek çe­ki öde­me­ye­bi­li­yor. Çek sa­hi­bi­nin öde­me yap­ma­ma­sı ban­ka­la­rı da zor du­ru­ma so­ku­yor. Hem çe­ki ke­sen hem de çe­ki tah­sil et­mek is­te­ye­nin ban­ka­nın müş­te­ri­si ol­du­ğu du­rum­da ban­ka­nın eli ko­lu bağ­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT