BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ad­res te­yi­din­de ban­ka­lara ek sü­re

Ad­res te­yi­din­de ban­ka­lara ek sü­re

Ban­ka­lar, PTT, ara­cı ku­rum­lar, si­gor­ta şir­ket­le­ri, no­ter­ler ve di­ğer yü­küm­lü­le­rin 31 Ara­lık 2008’e ka­dar ger­çek­leş­tir­me­le­ri ge­re­ken, müş­te­ri­le­riy­le il­gi­li ad­res te­yi­din­de sü­re, 30 Ha­zi­ran 2009 gü­nü­ne uza­tı­lı­yor.Ban­ka­lar, PTT, ara­cı ku­rum­lar, si­gor­ta şir­ket­le­ri, no­ter­ler ve di­ğer yü­küm­lü­le­rin 31 Ara­lık 2008’e ka­dar ger­çek­leş­tir­me­le­ri ge­re­ken, müş­te­ri­le­riy­le il­gi­li ad­res te­yi­din­de sü­re, 30 Ha­zi­ran 2009 gü­nü­ne uza­tı­lı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ad­nan Er­türk, “Dü­zen­le­me uya­rın­ca, ban­ka­lar ve di­ğer yü­küm­lü­ler, 1 Ni­san 2008 iti­ba­riy­le sü­rek­li iş iliş­ki­si için­de bu­lun­duk­la­rı müş­te­ri­le­ri­nin kim­lik ve ad­res te­yi­di kap­sa­mın­da­ki bil­gi­le­ri­ni, bu yı­lın so­nu­na ka­dar yö­net­me­li­ğe uy­gun ha­le ge­ti­re­cek­ler­di. Bu iş­le­min ya­pıl­ma­ma­sı ha­lin­de he­sap­la­rın blo­ke edi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. Ad­res te­yi­di yap­ma­yan müş­te­ri­le­rin ban­ka he­sap­la­rı­nın blo­ke edil­me­si hiç­bir şe­kil­de söz ko­nu­su de­ğil” de­di. Er­türk, mev­cut or­tam­da ban­ka­lar ve di­ğer yü­küm­lü­le­ri ra­hat­lat­mak için es­ki he­sap sa­hip­le­ri­nin kim­lik ve ad­res te­yi­di iş­lem­le­ri için ku­ru­luş­la­ra 6 ay ek sü­re ve­ril­di­ği­ni de bil­dir­di. Er­türk, “Tas­lak uya­rın­ca, yü­küm­lü­le­rin, kim­lik ve ad­res bil­gi­le­ri­ni gün­cel­le­me iş­le­mi­ni, 30 Ha­zi­ran 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar ya­pa­bi­le­ce­k” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT