BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP’nin evrimi...

CHP’nin evrimi...

Siya­set de­ği­şi­yor. De­ğiş­mek zo­run­da.Siya­set de­ği­şi­yor. De­ğiş­mek zo­run­da. CHP de de­ğiş­mek is­ti­yor. De­ğiş­mek ko­lay mı? Da­ha doğ­ru­su, CHP’yi de­ğiş­tir­mek ko­lay mı? CHP, si­ya­si ev­ri­mi­ni bir tür­lü ta­mam­la­ya­ma­mış, tu­haf bir ya­pı­lan­ma­yı sim­ge­li­yor. Ya­kın ta­ri­he şöy­le bir bak­tı­ğı­mız­da, önü­müz­de du­ran tab­lo son de­re­ce net. CHP, Ece­vit de da­hil ol­mak üze­re, ken­di­si­ni de­ğiş­tir­mek is­te­yen­le­rin ta­ma­mı­nı püs­kürt­müş. Ba­ka­lım bu se­fer ne ola­cak? *** As­lın­da, CHP’nin de­ği­şim ref­lek­siy­le hal­kı­mı­zın öz­lem­le­ri, uyum­lu ha­le ge­le­bil­di­ği öl­çü­de, si­ya­set ve do­la­yı­sıy­la ül­ke­miz ra­hat­la­ya­cak. CHP’nin ön­ce­li­ği ne ol­ma­lı? Bi­ze gö­re: - CHP, ül­ke­yi “la­ik­lik mi, de­mok­ra­si mi?” di­ye for­mü­le edi­len, sah­te iki­lem­den çı­kar­ma­lı. - Top­lu­mu, İt­ti­hat ve Te­rak­ki Fır­ka­sı’ndan mi­ras ka­lan naf­ta­lin­li ev­ham­la­rın pen­çe­sin­den kur­tar­ma­lı. - Na­sıl bir ana­ya­sa is­te­di­ği­ni, açık bir bi­çim­de or­ta­ya koy­ma­lı. İyi de, CHP böy­le dav­ra­nır­sa, bin­di­ği da­lı kes­miş ol­maz mı? Ke­sin­lik­le ha­yır! Kü­re­sel ve ulu­sal pra­ti­ğe yas­la­na­rak so­ra­lım: - De­mok­ra­si, la­ik­li­ği ga­ran­ti edi­yor mu? - Evet.. - Pe­ki.. La­ik­lik, de­mok­ra­si­yi te­mi­nat al­tı­na alı­yor mu? - Ma­ale­sef ha­yır! La­ik­lik ve la­ik­lik ek­sen­li kay­gı­lar, dar­be­le­rin ve bu­na­lım­la­rın ge­rek­çe­si­ni oluş­tu­ra­bi­li­yor. *** Ge­le­lim gün­de­me... Sos­yal de­mok­rat­la­rın gün­de­mi, yıl­lar­dır hiç de­ğiş­me­di. Ce­va­bı ara­nan so­ru­lar şun­lar: > Top­lum, CHP’nin mu­ha­le­fe­ti­ni, ken­di mu­ha­le­fe­ti ola­rak gö­rü­yor mu? > Bağ­dat Cad­de­si üze­rin­de­ki ve Çan­ka­ya’da­ki apart­man­lar­dan CHP’ye oy çı­kı­yor da, apart­ma­nın ka­pı­cı­sı ya da onun va­roş­lar­da otu­ran ak­ra­ba­la­rı, ni­çin di­ğer par­ti­le­re oy ve­ri­yor? > Bre­zil­ya’da ezi­len­ler ve mağ­dur­lar, so­lu ya­ni Lu­la‘yı ik­ti­da­ra ta­şı­dı, ama Tür­ki­ye’de AK Par­ti ik­ti­da­ra gel­di. Ne­den? *** Da­ha ön­ce de ak­tar­mış­tık. CHP es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, TGRT HA­BER TV’de ya­yın­la­nan bir prog­ram­da, si­ya­se­tin te­mel prob­le­mi­ni şöy­le özet­le­miş­ti: “...Top­lu­mun bir di­ni, ay­nı za­man­da bir ulu­sal bi­ri­ki­mi­miz var. Bu de­ğer­le­ri is­tis­mar et­me­ye­cek­si­niz, ama kar­şı­nı­za da al­ma­ya­cak­sı­nız. Top­lu­mun için­den ola­cak­sı­nız. O top­lu­mu yu­ka­rı­dan de­ğiş­tir­me­ye ça­lı­şır­sa­nız, Hin­dis­tan’da­ki İn­gi­liz­le­re ben­zer­si­niz...” Eğ­ri otu­ra­lım, doğ­ru ko­nu­şa­lım: - Tür­ki­ye’nin bir kı­sım seç­kin­le­ri, Hin­dis­tan’da­ki İn­gi­liz­le­re ben­zi­yor mu? - Hem de na­sıl.. İn­gi­liz­ler, bi­zim­ki­le­ri iyi ben­zet­miş! *** İs­ma­il Cem, vak­tiy­le ta­şı ge­di­ği­ne koy­muş: Fil­le­ri kuy­ru­ğun­dan çe­ke­rek Te­pe­le­ri aşırt­mak­tı gö­re­vim Gün­ler bit­ti, fil­ler tü­ken­me­di Ben elim­den ge­le­ni yap­tım Ge­ri­si­ni siz ta­mam­la­yın...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT