BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bonus’un temassız ödemesi Romanya’da

Bonus’un temassız ödemesi Romanya’da

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Bo­nus Trink kre­di kar­tı­nı, Ro­man­ya’da tü­ke­ti­ci­le­rin kul­la­nı­mı­na sun­du.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, Bo­nus Trink kre­di kar­tı­nı, Ro­man­ya’da tü­ke­ti­ci­le­rin kul­la­nı­mı­na sun­du. Bo­nus Trink’le, te­mas­sız oku­yu­cu­la­rın bu­lun­du­ğu her nok­ta­da, 20 eu­ro­ya ka­dar öde­me ya­pı­la­bi­li­yor. “Bo­nus Trink, te­mas­sız öde­me ko­nu­sun­da sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil Av­ru­pa’nın da ön­cü ve en ino­va­tif ürü­nü” diyen Ga­ran­ti Ban­ka­sı Öde­me Sis­tem­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Sez­gin, “Tür­ki­ye’de olduğu gibi bo­zuk pa­ra kul­la­nı­mın yo­ğun ol­du­ğu iş yer­le­ri­nin ya­nı sı­ra şe­hir içi ula­şı­ma da girip bir il­ke im­za ata­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT