BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­ki­na Fa­so­’da ‘erken’ bayram

Bur­ki­na Fa­so­’da ‘erken’ bayram

Türk ha­yır­se­ver­ler, Af­ri­ka­’nın en fa­kir ül­ke­le­rin­den bi­ri olan Bur­ki­na Fa­so­’da hiç­bir im­kâ­nı bu­lun­ma­yan 35 ai­le­ye iki­şer adet ke­çi ve 500 ai­le­ye de gı­da yar­dı­mın­da bu­lun­du> İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İHH’nın dağıttığı yardımlar, açlık ve sefalet içinde yaşayan Burkina Fasoluların yüzünü güldürdü. Dün­ya­nın 110 ül­ke ve böl­ge­sin­de çe­şit­li yar­dım pro­je­le­ri yü­rü­ten İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, Af­ri­ka­’nın fa­kir ül­ke­le­rin­den Bur­ki­na Fa­so­’da bir di­zi pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­di. Ha­yır­se­ver Türk hal­kı­nın des­tek­le­riy­le İHH ta­ra­fın­dan Baş­kent Va­ga­du­gu ile Va­yu­gu­yo, Ti­ta­o ve Mar­ku­si şe­hir­le­rin­de in­şa edi­len Os­man­lı Sa­dık­lar Ca­mi­si, Fi­kir­der Tak­va Mes­ci­di, Sü­mer Mes­ci­di ve Meh­met Üret­men Ca­mi­si zi­ya­ret edil­di. Da­ha son­ra Ti­ta­o’­nun Bun­na­iri ka­sa­ba­sın­da­ki dört sı­nıf­lı İHH oku­lun­da eği­tim­le­ri­ni sür­dü­ren ço­cuk­la­ra da bay­ram­lık el­bi­se­ler he­di­ye edil­di. İHH eki­bi ve Der­nek­ler Ma­sa­sı mü­fet­tiş­le­ri ne­za­re­tin­de Ma­ku­si böl­ge­sin­de­ki 500 ai­le­ye gı­da da­ğı­tı­mı ve Si­sam­ba ka­sa­ba­sın­da bu­lu­nan ve ge­çim­le­ri için hiç­bir im­kâ­nı bu­lun­ma­yan 35 ai­le­ye iki­şer adet ke­çi da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. Gı­da da­ğı­tım­la­rı sı­ra­sın­da ekip bir de sür­priz­le kar­şı­laş­tı. Uzun za­man­dır İs­lam di­ni­ni araş­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen ve Os­man ile Ami­ne is­mi­ni alan iki ki­şi, böl­ge­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan da et­ki­le­ne­rek müs­lü­man ol­du­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT