BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fast-fo­od yi­ye­cek­ler Alz­he­ime­r’­a yol açı­yor

Fast-fo­od yi­ye­cek­ler Alz­he­ime­r’­a yol açı­yor

Fast-fo­od bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nın Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma ris­ki­ni artırdığı bil­di­ril­di.Fast-fo­od bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nın Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma ris­ki­ni artırdığı bil­di­ril­di. Stock­hol­m’­de­ki Ka­ro­lins­ka Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­’n­den bi­lim adam­la­rı, ön­ce in­san­lar­da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı ris­ki­ni art­tı­ran ve ko­les­te­ro­lü ta­şı­yan APO­E4 ge­ni­nin et­ki­si­ni gör­mek için fa­re­le­rin gen­le­riy­le oy­na­dı, da­ha son­ra 9 ay bo­yun­ca yağ, şe­ker ve ko­les­te­rol ba­kı­mın­dan zen­gin yi­ye­cek­ler ve­ri­len bu fa­re­le­rin dav­ra­nış­la­rı­nı in­ce­le­di. Fa­re­le­rin be­yin­le­ri üze­ri­ne ya­pı­lan in­ce­le­me­de, Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın bey­nin­de­ki­ne ben­zer kim­ya­sal bir de­ği­şi­me rast­la­dı­lar. Fast-fo­od tar­zı yi­ye­cek­le­rin be­yin­de­ki fos­fat mik­ta­rı­nı ar­tır­dı­ğı ve bu­nun da ba­zı hüc­re­le­rin nor­mal iş­lev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni en­gel­le­ye­rek Alz­he­ime­r’­a yol aç­tı­ğı vur­gu­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT