BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boğa yakalama timi

Boğa yakalama timi

Kur­ban­lık sa­tış­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Er­zin­can Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de “A­lo Bo­ğam Kaç­tı­” ti­mi oluş­tu­rul­du.> İhsan Senir-Coşkun Menek ERZİNCAN İHA Kur­ban­lık sa­tış­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Er­zin­can Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de “A­lo Bo­ğam Kaç­tı­” ti­mi oluş­tu­rul­du. Beş ki­şi­den oluş­tu­ru­lan ekip, haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de, ka­çan kur­ban­lık hay­van­la­ra na­sıl mü­da­ha­le­de bu­lu­na­cak­la­rı ko­nu­sun­da an­tren­man­lar ya­pı­yor. Er­zin­cans­por Te­sis­le­ri­’n­de sa­bah er­ken sa­at­ler­de bi­ra­ra­ya ge­len kur­ban ya­ka­la­ma ti­mi, düz ve en­gel­li ko­şu ya­pa­rak ısı­nı­yor. Bay­ra­ma ka­dar form tut­mak ama­cıy­la tüm kon­dis­yon ha­re­ket­le­ri­ni de­fa­lar­ca tek­rar­la­yan tim ele­man­la­rı­na, da­ha son­ra kur­ba­na ke­ment atıl­ma­sı ve uyuş­tu­ru­cu si­lah­la na­sıl mü­da­ha­le edi­le­ce­ği uy­gu­la­ma­lı ola­rak gös­te­ri­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT