BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prog­ra­mın ba­şa­rı­sı!..

Prog­ra­mın ba­şa­rı­sı!..

Ön­ce­ki gün Star TV’de ya­yın­la­nan Pe­tek Din­çöz’ün prog­ra­mı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve ka­me­ra ar­ka­sın­da ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı ir­de­le­mek için prog­ra­mı biz­zat çe­kim­le­rin ya­pıl­dı­ğı Mas­lak’ta iz­le­dim.Ön­ce­ki gün Star TV’de ya­yın­la­nan Pe­tek Din­çöz’ün prog­ra­mı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve ka­me­ra ar­ka­sın­da ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı ir­de­le­mek için prog­ra­mı biz­zat çe­kim­le­rin ya­pıl­dı­ğı Mas­lak’ta iz­le­dim. Ger­çek­ten tek ke­li­mey­le muh­te­şem bir ekip. İna­nıl­maz bir ça­lış­ma tem­po­su ve ar­ka­sın­dan ge­len ta­bi­i ki ba­şa­rı. Prog­ra­mın her cu­ma ol­du­ğu gi­bi ko­nuk­la­rı “Ma­ga­zin Kon­se­yi” di­ye ad­lan­dı­rı­lan ma­ga­zin dün­ya­sı­nın dev dört is­mi: Sa­lih Ke­çi­ci, Bi­lal Öz­can, Ateş Çe­lik ve Sa­vaş Ka­la­fat... Kon­se­yin üye­le­ri­nin söy­le­di­ği gi­bi âde­ta “Ba­ron” ha­va­sın­da olan Sa­vaş Ka­la­fat us­ta ga­ze­te­ci­li­ği­nin ya­nı sı­ra prog­ra­mın ya­pım­cı­lı­ğı­nı da dört dört­lük ya­pı­yor. Ço­ğu ga­ze­te­ci ağır­lık­lı olan 30-40 ki­şi­lik ekip sa­ye­sin­de ina­nıl­maz de­re­ce­de iyi bir prog­ra­ma im­za atı­yor­lar. Pe­tek Din­çöz ta­bi­i ki bu ko­nu­da şans­lı, çün­kü ekip çok sağ­lam ve ina­nıl­maz ba­şa­rı­lı... Ufak te­fek göz­den ka­çan ha­ta­lar da ta­bi­i ki prog­ra­mın “na­zar­lı­ğı” ola­rak biz­de kal­sın... GE­ÇEN HAFTA NELER OL­DU? Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya, Cem Yıl­maz’ın fut­bol yo­rum­cu­lu­ğu res­men dam­ga­sı­nı vur­du. Yıl­maz’ın özel­lik­le fut­bo­la çok gü­zel es­pri­li yak­la­şı­mı da gün­de­mi ne ka­dar ta­kip et­ti­ği­nin be­lir­ti­si idi. Okan Ba­yül­gen’den her­hal­de bu haf­ta bah­set­me­yen kal­ma­dı. Ki­mi­si laf at­mak için, ki­mi­si prog­ra­mı­nın kö­tü ol­du­ğu­nu söy­le­mek için, ki­mi­si de iyi ol­du­ğu­nu söy­le­mek için, ama işin il­gin­ci san­ki bir an­da bi­ri­si düğ­me­ye bas­tı ve Okan Ba­yül­gen ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın için­de ken­di­si­ni bul­du gi­bi gel­di bi­ze... Kim ne der­se de­sin sa­bah­la­ra ka­dar Okan Ba­yül­gen’i iz­le­me­yen yok gi­bi bir şey... Son söz ola­rak da şu­nu söy­le­ye­li; sa­nat­çı Ha­mi­yet, bir di­zi es­te­tik ope­ras­yon­la­ra gir­miş! Ya­kın­da du­ya­rız. Biz bu­ra­dan geç­miş ol­sun di­le­ye­lim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT