BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tol­ga­han Sa­yış­man’a GÜ­ZEL teb­rik

Tol­ga­han Sa­yış­man’a GÜ­ZEL teb­rik

2002 yı­lın­da Eb­ru Gü­zel ile bir­lik­te Tol­ga­han Sa­yış­man Best Mo­del ya­rış­ma­sın­da partner ola­rak ödül al­dık­tan son­ra yıl­lar son­ra tek­rar Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si’nde bir ara­ya gel­di­ler.2002 yı­lın­da Eb­ru Gü­zel ile bir­lik­te Tol­ga­han Sa­yış­man Best Mo­del ya­rış­ma­sın­da partner ola­rak ödül al­dık­tan son­ra yıl­lar son­ra tek­rar Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si’nde bir ara­ya gel­di­ler. El­ve­da Ru­me­li di­zi­siy­le yıl­dı­zı par­la­yan Tol­ga­han Sa­yış­man, Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan ödül al­dı ve ilk teb­ri­ği es­ki part­ne­ri Eb­ru Gü­zel yap­tı. “El­ve­da Ru­me­li” di­zi­sin­de­ki “Tıb­bi­ye­li Mus­ta­fa” ka­rak­te­riy­le ba­şa­rı­lı bir rol ser­gi­le­yen Tol­ga­han Sa­yış­man ödü­lü­nü Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si An­tro­po­lo­ji Bö­lü­mü ve SAS­BİL Baş­ka­nı Prof. Dr. Aki­le Gür­soy’un elin­den al­dı­lar. Tol­ga­han Sa­yış­man, mut­lu­lu­ğu­nu ay­nı üni­ver­si­te­de Sos­yal An­ro­po­lo­ji dok­ta­ra­sı ya­pan ya­kın ar­ka­da­şı Eb­ru Gü­zel ile pay­laş­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT