BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

Kor­ku fil­min­de oy­na­dık­tan son­ra; “Kor­ku fil­mi sey­ret­me­yi an­lam­sız bu­lur­dum.TUĞÇE KAZAZ: ­Kor­ku fil­min­de oy­na­dık­tan son­ra; “Kor­ku fil­mi sey­ret­me­yi an­lam­sız bu­lur­dum. Bu rol i­çin ka­fa yo­rup, şu ka­ra­ra var­dım; Kor­ku geç­tik­ten son­ra sev­gi do­lu bir­şey ge­li­yor se­vinç o­lu­yor.” NİL BURAK: O ka­dar gü­zel bir ka­dı­nım ki, ka­dın sa­nat­çı­lar be­ni çok kıs­ka­nır­lar­dı. Sah­ne­ye çık­ma­ya­yım di­ye Nük­het Du­ru el­bi­se­le­ri­mi ke­ser, Ro­ma­lı Pe­ri­han da a­yak­ka­bı­la­rı­mı par­ça­lar­dı. ŞAFAK SEZER: ­Ben ye­me­kleri çok se­vi­yo­rum. Bu yüzden de yemek yemekten çok hoşlanıyorum. Al­dı­ğım ki­lo­nun he­sa­bı­nı ya­pı­yo­rum. 15 gün­de 3-5 ki­lo ve­ri­yo­rum. EVRİM AKIN: İb­ra­him Tat­lı­ses’le aşk ya­şa­dı­ğı yö­nün­de­ki de­ki­ko­du­la­ra ni­çin ce­vap ver­me­di­ği­ni a­çık­la­dı; “Bü­yük­ler her­ke­se had­di­ni bil­di­rir. İb­ra­him Bey de öy­le yap­tı.” HALİL ERGÜN ­Be­nim bu­gü­ne ka­dar ya­yın­dan kal­dı­rı­lan bir di­zim ol­ma­dı. Bo­tok­sum­la uğ­ra­şa­cak­la­rı­na ken­di­le­ri­ne bak­sın­lar: “Kim­se be­nim bo­tok­sum­la uğ­raş­ma­sın.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT