BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 çocuk annesi Özgür hemşire 5 gündür kayıp

1 çocuk annesi Özgür hemşire 5 gündür kayıp

Ma­lat­ya Dev­let Has­ta­ne­si Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Bö­lü­mü’nde hem­şi­re ola­rak gö­rev ya­pan Öz­gür Ka­ra­ağaç ad­lı hem­şi­re­nin 26 Ka­sım 2008 Çar­şam­ba gü­nü, me­saai bi­ti­min­den son­ra eve git­mek için iş­ye­rin­den ay­rıl­dı­ğı ve bir da­ha ken­di­sin­den ha­ber alı­na­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.Ma­lat­ya Dev­let Has­ta­ne­si Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Bö­lü­mü’nde hem­şi­re ola­rak gö­rev ya­pan Öz­gür Ka­ra­ağaç ad­lı hem­şi­re­nin 26 Ka­sım 2008 Çar­şam­ba gü­nü, me­saai bi­ti­min­den son­ra eve git­mek için iş­ye­rin­den ay­rıl­dı­ğı ve bir da­ha ken­di­sin­den ha­ber alı­na­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. Bir sü­re ön­ce eşin­den bo­şan­dı­ğı be­lir­ti­len 1 ço­cuk an­ne­si Öz­gür Ka­ra­ağaç’ın ha­ya­tın­dan en­di­şe eden ai­le­si, po­li­se ve jan­dar­ma­ya ka­yıp baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT