BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sur­la­ra bi­ti­şik bi­na­lar yı­kı­lı­yor

Sur­la­ra bi­ti­şik bi­na­lar yı­kı­lı­yor

“Sur-i Sul­ta­ni” pro­je­si kap­sa­mın­da Top­ka­pı Sa­ra­yı çev­re­sin­de­ki 12 bi­na yı­kı­la­cak.“Sur-i Sul­ta­ni” pro­je­si kap­sa­mın­da Top­ka­pı Sa­ra­yı çev­re­sin­de­ki 12 bi­na yı­kı­la­cak. Be­le­di­ye­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Top­ka­pı Sa­ra­yı dış ka­pı­dan Can­kur­ta­ran’a inen İs­hak­pa­şa yo­ku­şu üze­rin­de bu­lu­nan ve Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ka­mu­laş­tı­rı­lan 12 bi­na­nın yı­kı­mı­na, bu­gün 09.00’da baş­la­na­cak. Yıkım Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­nin iş bir­li­ği ile ger­çek­le­şe­cek. Yı­kı­lan bi­na­la­rın yer­le­ri da­ha son­ra ye­şil alan ola­rak dü­zen­le­ne­cek.
Kapat
KAPAT