BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özü­mü­zü kay­bet­me­den AB sü­re­ci­ni yü­rü­tü­yo­ruz

Özü­mü­zü kay­bet­me­den AB sü­re­ci­ni yü­rü­tü­yo­ruz

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­ci­ni ken­di kim­li­ği­ni kay­bet­me­den yü­rüt­tü­ğü­nü söy­le­di.> Ali­ya Ra­im­be­kov BİŞ­KEK İHA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­ci­ni ken­di kim­li­ği­ni kay­bet­me­den yü­rüt­tü­ğü­nü söy­le­di. Ba­ba­can, Kır­gı­zis­tan zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Biş­kek’te­ki Kır­gız-Türk Ma­nas Üni­ver­si­te­si­ni zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da öğ­ren­ci­ler­le bir söy­le­şi ya­pan Ba­ba­can, AB ile il­gi­li bir so­ru­yu şöy­le ce­vap­lan­dır­dı: “Biz ken­di kim­li­ği­mi­zi, öz ben­li­ği­mi­zi ko­ru­ya­rak, bi­zi biz ya­pan de­ğer­ler­den ta­viz ver­me­den AB sü­re­ci­ni yü­rü­tü­yo­ruz. AB’ye gir­di­ği­miz­de ken­di öz de­ğer­le­rimiz ile gi­re­ce­ğiz. Tür­ki­ye’nin AB’ye gi­ri­şi, Av­ru­pa’yı Or­ta As­ya’ya, Or­ta Do­ğu’ya yak­laş­tı­ra­cak.” Ali Ba­ba­can ve eşi Zey­nep Ba­ba­can da­ha son­ra ün­lü ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov’un eşi Ma­ri­ya Ayt­ma­to­va ile bir­lik­te anıt me­zar Ata-Be­yit’i zi­ya­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT