BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KIR­MI­ZI Kİ­TAP gün­cel­le­ne­cek

KIR­MI­ZI Kİ­TAP gün­cel­le­ne­cek

Yük­sek As­ke­ri Şu­ra’da, kı­sa adı TÜ­MAS olan Tür­ki­ye’nin Mil­li As­ke­ri Stra­te­jik Do­kü­ma­nı gün­cel­le­ne­cek> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Yıl­lık ola­ğan Son­ba­har-Kış dö­ne­mi Yük­sek As­ke­ri Şu­ra (YAŞ) top­lan­tı­sı, 2 Ara­lık’ta ya­pı­la­cak. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın baş­kan­lık ede­ce­ği top­lan­tı­da, alı­na­cak ka­rar­lar çer­çe­ve­sin­de kı­sa­ca TÜ­MAS ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye’nin Mil­li As­ke­ri Stra­te­jik Do­kü­ma­nı da gün­cel­le­ne­cek. Top­lan­tı­da ay­rı­ca, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin ih­ti­yaç duy­du­ğu mo­der­ni­zas­yon pro­je­le­ri, per­so­nel, eği­tim ve di­sip­lin ko­nu­la­rı baş­ta ol­mak üze­re, plan­lı fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­cak. Teh­dit de­ğer­len­dir­me­si kap­sa­mın­da, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü ile mü­ca­de­le, çev­re ül­ke si­lah­lı kuv­vet­le­ri­nin si­lah­lan­ma ve mo­der­ni­zas­yon fa­ali­yet­le­ri, İran ve ABD ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik ile Irak’ta­ki is­tik­rar­sız­lık ve bu­ra­dan kay­nak­la­nan te­rör fa­ali­yet­le­ri­nin Tür­ki­ye’ye olum­suz et­ki­le­ri gö­rü­şü­le­cek. Top­lan­tı­da di­sip­lin­siz­lik­le­ri se­be­biy­le or­du­dan ih­raç edi­le­cek su­bay ve ast­su­bay­la­rın dos­ya­la­rı da ele alı­na­cak. Top­lan­tı­ya Ka­ra Kuv­vet­le­ri Kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral As­lan Gü­ner ve Ege Or­du Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Hay­ri Kıv­rı­koğ­lu ilk kez ka­tı­la­cak. Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Or­ge­ne­ral Işık Ko­şa­ner Ka­ra Kuv­vet­le­ri ve Or­ge­ne­ral Ati­la Işık da Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı un­van­la­rı ile ilk şu­ra top­lan­tı­sın­da yer ala­cak­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT