BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEYDAN SAVAŞI DEĞİL iş­çi­le­rin e­mek mi­tin­gi(!)

MEYDAN SAVAŞI DEĞİL iş­çi­le­rin e­mek mi­tin­gi(!)

Söz­de mi­ting dü­zen­le­me­ye ge­len grup; po­lis­le ça­tış­tı, iş yer­le­ri­nin cam­la­rı­nı kı­rıp araç­la­ra za­rar ver­di> Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA Sıh­hi­ye Mey­da­nı’nda­ki olay­lar sa­vaş sah­ne­le­ri­ni arat­ma­dı. DİSK ve KESK ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “İş­siz­li­ğe, Yok­sul­lu­ğa ve Zam­la­ra Kar­şı Emek, Ba­rış ve De­mok­ra­si Mi­tin­gi”nde po­lis ve gös­te­ri­ci­ler ara­sın­da ar­be­de çık­tı. Mi­ting mey­da­nı gi­ri­şi­ne ku­ru­lan gü­ven­lik nok­ta­sın­da üze­ri­ni arat­mak is­te­me­yen bir grup öğ­ren­ci ile po­lis ara­sın­da ya­şa­nan tar­tış­ma­nın ar­dın­dan çı­kan olay­lar­da, çok sa­yı­da po­lis ve gös­te­ri­ci ya­ra­la­nır­ken, oto­büs du­rak­la­rı, araç­lar ve iş­yer­le­ri de tah­rip edil­di. İlk ön­ce söz­lü tar­tış­ma­nın ya­şan­dı­ğı da­ha son­ra po­li­se pan­kart so­pa­la­rı ve su şi­şe­le­ri­nin atıl­ma­sıy­la bü­yü­yen olay­lar­da, İs­tan­bul’dan gel­di­ği be­lir­le­nen ka­la­ba­lık bir grup ça­tış­ma­yı kö­rük­le­di. Olay­lar sı­ra­sın­da, ses ya­yın ara­cın­dan gü­ven­lik güç­le­ri­ne ve gös­te­ri­ci­le­re sık sık “Sa­kin olun” ve “Pro­vo­kas­yo­na gel­me­yin” çağ­rı­la­rı ya­pıl­dı. Kal­dı­rım taş­la­rı­nı sö­ke­rek po­li­se atan ey­lem­ci­ler, çev­re­de­ki araç­la­ra ve iş yer­le­ri­ne de bü­yük ha­sar ver­di. Po­li­sin bi­ber ga­zı kul­la­na­rak güç­lük­le ya­tış­tır­dı­ğı olay­lar­da çok sa­yı­da gös­te­ri­ci ile 6 po­lis me­mu­ru ya­ra­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT