BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­zar’da 3’lü zir­ve

Ha­zar’da 3’lü zir­ve

Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Türk­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ber­di­mu­ham­me­dov ve A­zer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı A­li­yev ilk defa bir a­ra­ya gel­di. Mi­ni zir­ve­de iş bir­li­ği imkân­la­rı gö­rü­şül­dü.> Me­tin Köş­ker TÜRK­MEN­BA­ŞI İHA ­Ha­zar kı­yı­sın­da­ki A­var­za ta­til bel­de­sin­de ilk defa bir a­ra­ya ge­len kar­deş ül­ke­le­rin li­der­le­ri Ab­dul­lah Gül, Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov ve İlham A­li­yev’in gö­rüş­me­si sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­leş­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Türk­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov ve Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev, Ha­zar kı­yı­sın­da­ki Avar­za’da bir ara­ya gel­di. Yur­da dö­nen Cum­hur­baş­ka­nı Gül, ha­va­ala­nın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da 3’lü zir­ve­nin, iş bir­li­ği­ni ve ya­kın­laş­ma­yı çok da­ha ile­ri dü­zey­le­re gö­tür­me­yi amaç­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu­ra­da sa­de­ce spe­si­fik bir me­se­le de­ğil, çok ge­niş me­se­le­ler de ko­nu­şul­du” de­di. Türk cum­hu­ri­yet­le­ri­ne ver­di­ği öne­mi di­le ge­ti­ren Gül, Türk dün­ya­sıy­la iliş­ki­le­rin güç­len­me­si için ge­re­ken her­şe­yi yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. 3 DEVLET 1 MİLLETİZ Azer­bay­can ve Türk­me­nis­tan ara­sın­da­ki ya­kın­laş­ma­nın her­ke­si mem­nun et­ti­ği­ni be­lir­ten Gül, “Kar­deş­ler ara­sın­da­ki iliş­ki ne ka­dar ar­tar­sa o ka­dar se­vi­ni­riz. Bu­na Tür­ki­ye’nin mü­da­hil ol­ma­sı ay­rı­ca bir önem ar­zet­mek­te­dir. Bu­gün baş­ba­şa, üçü­müz çok ge­niş ko­nu­la­rı ko­nuş­tuk. Bü­tün Türk dün­ya­sı­nı, ül­ke­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri de­rin­le­me­si­ne ko­nuş­tuk. Eko­no­mik, kül­tü­rel, si­ya­si ve ener­ji tüm bu ko­nu­la­rı ge­niş ge­niş ko­nuş­muş ol­duk. Ga­yet fay­da­lı ol­du” de­di. Türk, Türk­men ve Aze­ri sa­nat­çı­la­rın ser­gi­le­di­ği kül­tü­rel prog­ra­mın öne­mi­ne de de­ği­nen Gül, 3 dev­le­tin bir mil­let ol­du­ğu­nun bir kez da­ha gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­di. Gül, bir so­ru üze­ri­ne, ener­jiy­le il­gi­li ko­nu­la­rı “çok bü­yük ve önem­li me­se­le­ler” ola­rak ni­te­le­ye­rek, gö­rüş­me­le­ri­nin içe­ri­ği­ne dö­nük da­ha faz­la açık­la­ma yap­ma­nın ni­ye­tin öte­si­ne ge­çe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Üç lider ilk defa buluştu ­Türk­me­nis­tan’ın Ha­zar De­ni­zi kı­yı­sın­da­ki A­var­za ta­til bel­de­sin­de bir a­ra­ya ge­len Türk, A­ze­ri ve Türk­men cum­hur­baş­kan­la­rı o­nu­ru­na Ru­hi­yet Köş­kü’n­den üç ül­ke sa­nat­çı­la­rı or­tak bir kon­ser dü­zen­le­di. Üç ül­ke li­de­ri, bin­ler­ce ki­şi­nin dol­dur­du­ğu sa­lon­da Türk, A­ze­ri ve Türk­men sa­nat­çı­la­rın söy­le­dik­le­ri şar­kı ve ser­gi­le­dik­le­ri o­yun­la­rı iz­le­di. Sa­nat­çı­la­rın sah­ne­de üç ül­ke­nin bay­ra­ğı­nı aç­ma­sı iz­le­yen­le­ri coş­tur­du. Bu a­ra­da, üç kar­deş Türk cum­hu­ri­ye­ti li­de­ri­nin ilk kez bir a­ra­ya gel­me­si ö­nü­müz­de­ki dö­nem­de bü­yük ya­tı­rım­la­rın müj­de­ci­si o­la­rak gö­rü­lü­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ru­hi­yet Köş­kü’n­de­ki kon­se­rin ar­dın­dan Türk­men­ba­şı Ha­va­li­ma­nı’na gi­de­rek Tür­ki­ye’ye ha­re­ket et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT