BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul ‘kur­ban’a ha­zır

İs­tan­bul ‘kur­ban’a ha­zır

İl­çe be­le­di­ye­le­ri­nin kur­du­ğu kur­ban ke­sim ve sa­tış yer­le­rin­de ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dı. Be­le­di­ye­le­rin be­lir­le­di­ği yer­ler dı­şın­da kur­ban ke­si­mi ve sa­tı­şı ya­sak.İs­tan­bul’da, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la il­çe be­le­di­ye­le­rin­ce kur­ban ke­sim ve sa­tış yer­le­ri ku­rul­du. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce a­lı­nan ka­rar ge­re­ği, be­le­di­ye­le­rin be­lir­le­di­ği yer­ler dı­şın­da kur­ban ke­si­mi ve sa­tı­şı ya­sak­lan­dı. Za­bı­ta e­kip­le­ri i­le Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­ri, kur­ban­lık­la­rı kont­rol­den ge­çir­dik­ten son­ra sa­tış yer­le­ri­ne gir­me­si­ne i­zin ve­ri­yor. Va­tan­daş­la­rın, kur­ban­la­rı­nı hij­ye­nik şart­lar­da kes­ti­re­bil­me­si i­çin de ke­sim a­lan­la­rı­nın te­miz ol­ma­sı­na ö­zen gös­te­ri­li­yor. İş­te il­çe­ler­de­ki son du­rum: FATİH’TE 3 SATIŞ MERKEZİ ­Kur­ban Bay­ra­mı’n­da a­lı­na­cak ted­bir­ler ve ya­pı­la­cak iş­lem­ler i­çin Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­han Of­laz baş­kan­lı­ğın­da 10 bi­rim mü­dü­rü ta­ra­fın­dan ko­mis­yon o­luş­tu­rul­du. Ko­mis­yon, kur­ban­lık sa­tış ve ke­sim yer­le­ri­ni be­lir­le­di. Bu­na gö­re E­dir­ne­ka­pı’da­ki Ha­ti­ce Sul­tan Ma­hal­le­si’n­de­ki mey­dan, Ve­le­di Ka­ra­baş Ma­hal­le­si’n­de­ki Ba­la Tek­ke­si So­kak ve Ye­di­ku­le’de­ki Ha­cı Pi­ri mev­ki­si ol­mak ü­ze­re 3 kur­ban sa­tış ye­ri ha­zır­lan­dı. Kur­ban­lık­la­rın ge­ti­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı sa­tış yer­le­rin­de gö­rev­len­di­ri­len ve­te­ri­ner he­kim­ler, hay­van­la­rı mu­a­ye­ne e­de­rek, men­şe şa­ha­det­na­me­si­ni kont­rol e­di­yor. Va­tan­daş­la­rın et­le­ri­ni te­miz o­la­rak ta­şı­ya­bil­me­le­ri i­çin ke­sim yer­le­ri­ne po­şet­ler da­ğı­tı­la­cak. CEZAEVİ KESİM YERİ OLDU ­Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si de, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la, ka­pa­tı­lan Bay­ram­pa­şa Ce­za­e­vi i­le “5’i Bir Yer­de Hiz­met Te­si­si Kur­ban Fu­a­rı”nı, kur­ban sa­tış ve ke­sim mer­ke­zi o­la­rak hiz­me­te sun­du. “5’i Bir Yer­de Hiz­met Te­si­si Kur­ban Fu­a­rı”n­da mo­no­ray sis­tem kur­ban ke­sim mer­ke­zi, Bay­ram­pa­şa Ce­za­e­vi Kur­ban Fu­a­rı’n­da i­se mo­no­ray sis­tem i­le ça­lı­şan üç a­det mo­bil ke­sim mer­ke­zi o­luş­tu­rul­du. Her i­ki te­sis­te, top­lam üç bin bü­yük­baş kur­ban sa­tı­şı ya­pı­la­cak. Kur­ban sa­tış ve ke­sim mer­kez­le­rin­de, kur­ban sa­tı­cı­la­rı i­çin ka­fe­ter­ya, ilk yar­dım, kan­tin, duş, tu­va­let gi­bi a­lan­lar o­luş­tu­rul­du. Kur­ban mer­kez­le­rin­de ve­te­ri­ner he­kim­ler, ke­sim e­ki­bi, za­bı­ta gö­rev­li­le­ri ve te­miz­lik e­le­man­la­rı hiz­met ve­re­cek. ŞİŞLİ’DE ÖZEL EKİPLER ­Şiş­li Be­le­di­ye­si; A­ya­za­ğa A­ta­türk Cad­de­sin­de­ki Ha­cı Şa­kir Fab­ri­ka­sı ar­sa­sı, A­ya­za­ğa Me­zar­lık So­kak, Fe­ri­köy La­la Şa­hin Halk Pa­za­rı ya­nı, Fe­ri­köy Yay­la Ma­hal­le Ca­mi­si ya­nı, Ok­mey­da­nı Da­rü­la­ce­ze ar­ka­sı Pa­zar So­kak ve Kur­tu­luş Yay­la Ma­hal­le­si Öz­den So­ka­ğı il­çe­de kur­ban sa­tış mer­ke­zi o­la­rak be­lir­le­di. Va­tan­daş­lar kur­ban­lık­la­rı­nı, Şiş­li Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Han­ga­rı, Fe­ri­köy La­la Şa­hin Halk Pa­za­rı al­tı, Ok­mey­da­nı Da­rü­la­ce­ze Komp­lek­si, A­ya­za­ğa gi­ri­şi Ha­cı Şa­kir Fab­ri­ka­sı ar­sa­sı, Yay­la Ma­hal­le­si Öz­den So­ka­ğı’n­da ke­se­bi­le­cek. Kur­ban­lık­lar, ö­zel e­kip­ler ve e­ği­tim­li ka­sap­lar ta­ra­fın­dan hij­ye­nik or­tam­da ke­si­le­cek. OTO YIKAMADA KESİM ­Ka­dı­köy’de va­tan­daş­lar kur­ban­lık­la­rı­nı Kü­çük­bak­kal­köy Du­dul­lu Cad­de­si, Kü­çük­bak­kal­köy Ka­yış­da­ğı Cad­de­si Bü­yük­şe­hir tuz de­po­su al­tı, E-5 Ka­ra­yo­lu Met­ro G­ross Mar­ket ya­nı, Ye­ni­sah­ra Ka­ra­man Çift­lik Yo­lu’n­da­ki Ye­di­te­pe Ü­ni­ver­si­te­si ar­sa­sın­dan te­min e­de­bi­le­cek. Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si ay­rı­ca va­tan­daş­la­rın kur­ban­lık­la­rı­nı hij­ye­nik şart­lar­da ke­se­bil­me­le­ri i­çin Göz­te­pe’de 4, İ­çe­ren­köy’de 11, Bos­tan­cı’da 2, Kü­çük­bak­kal­köy’de 14, Fi­kir­te­pe’de 18 o­to yı­ka­ma ser­vi­si­ni kur­ban ke­sim ye­ri o­la­rak be­lir­le­di. 68 KESİM YERİ BELİRLENDİ ­Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si de, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak kur­ban sa­tış ve ke­sim yer­le­ri­ni tes­pit et­ti. Be­le­di­ye, il­çe ge­ne­lin­de kur­ban sa­tış ve ke­sim yer­le­ri­ni be­lir­le­ye­rek va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne sun­du. İl­çe­de 4 kur­ban sa­tış ye­ri be­lir­le­nir­ken, 64’ü o­to yı­ka­ma is­tas­yo­nu ol­mak ü­ze­re 68 ke­sim ye­ri tes­pit e­dil­di. 100 ÇADIRLIK SATIŞ YERİ ­Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye­si i­se, Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Tel­siz Ma­hal­le­si’n­de yak­la­şık 100 ça­dır­lık kur­ban sa­tış a­la­nı be­lir­le­di. Zey­tin­bur­nu’n­da o­tu­ran va­tan­daş­lar, be­le­di­ye­nin be­lir­le­di­ği ku­ral­lar ge­re­ği kur­ban­lık­la­rı­nı su­yun bol ve ze­mi­nin te­miz ol­du­ğu o­to­park­lar­da ke­se­bi­le­cek. Zey­tin­bur­nu’n­da da di­ğer il­çe­ler­de ol­du­ğu gi­bi so­kak a­ra­la­rın­da ke­sim ya­pan­la­ra pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT