BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul mutlaka görülmeli

İs­tan­bul mutlaka görülmeli

Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’nde ya­yım­la­nan Na­ti­onal Ge­og­rap­hic’te İs­tan­bul, in­san ha­ya­tı bo­yun­ca mut­la­ka gö­rül­me­si ve ge­zil­me­si ge­re­ken 50 şe­hir ara­sın­da gös­te­ril­di.Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’nde ya­yım­la­nan Na­ti­onal Ge­og­rap­hic’te İs­tan­bul, in­san ha­ya­tı bo­yun­ca mut­la­ka gö­rül­me­si ve ge­zil­me­si ge­re­ken 50 şe­hir ara­sın­da gös­te­ril­di. Ya­zı­da, İs­tan­bul’un gü­zel­lik­le­ri, Türk mut­fa­ğı ile Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi ve tu­ris­tik yö­re­le­ri an­la­tıl­dı. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ta­nıt­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden alı­nan bil­gi­ye gö­re, yük­sek ti­raj­lı ge­zi der­gi­sin­de İs­tan­bul, Ka­pa­dok­ya ve Türk mut­fa­ğı­na iliş­kin 14 say­fa­lık bir ma­ka­le ya­yım­lan­dı. Der­gi­de, İs­tan­bul için “öl­me­den ön­ce mut­la­ka gö­rün” de­ni­lir­ken Türk mut­fa­ğı­nın da en az Fran­sız mut­fa­ğı ka­dar eş­siz lez­zet­le­re sa­hip bu­lun­du­ğu an­cak bu ka­dar zen­gin ol­du­ğu­nun bi­lin­me­di­ği ifa­de edil­di. İs­tan­bul’un dün­ya­nın en bü­yük şe­hir­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nın ve 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti se­çil­di­ği­nin an­la­tıl­dı­ğı ya­zı­da, özel­lik­le Aya­sof­ya ile Sul­ta­nah­met Ca­mi­sin­den öv­güy­le söz edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT